กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์แม่วิน จ.เชียงใหม่ (#5001)

ชื่อกลุ่ม : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์แม่วิน จ.เชียงใหม่

มาตรฐานอินทรีย์ : PGS

Location : ตำบลแม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

ข้อมูลทั่วไป : กลุ่มเกษตรกรที่เริ่มปรับเปลี่ยนการทำเกษตรจากเดิมที่เคยปลูกพืชผักได้ในช่วงฤดูร้อนแต่ตอนนี้อะไรๆก็ดูเหมือนจะเปลี่ยนแปลงไป เดิมพื้นที่แห่งนี้เป็นแหล่งที่สามารถปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อสร้างรายได้ได้ตลอดทั้งปี โดยมีไม้ผลเมืองหนาวเป็นหลัก พอถึงฤดูฝนก็ทำนาปลูกข้าว พอเสร็จจากนาก็ปลูกถั่ว ธัญพืช และพืชผักต่างๆได้หลากหลาย เพราะมีแหล่งน้ำที่ไหลจากบนเขาลงมาตลอดทั้งปี แต่เมื่อ2-3ปีให้หลังมานี้น้ำเริ่มน้อยลงและไม่เพียงพอในช่วงเดือนเมษายน การปลูกพืชผักจึงทำได้ยาก จึงปรับเปลี่ยนหันมาปลูกพืชยืนต้นที่ใช้น้ำน้อยและอยู่ร่วมกับป่าได้ อย่างเช่นกาแฟเพื่อเป็นแหล่งรายได้ทดแทนในอนาคต โดยใช้พื้นที่สวนผลไม้เดิมเพื่อเพิ่มการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ และปลูกเพิ่มเติมในพื้นที่ป่าชั้นต้น การปลูกในพื้นที่ป่าสามารถช่วยลดการเผาป่าในฤดูร้อน  ซึ่งเป็นการช่วยลดปัญหาหมอกควันได้อีกทางและยังคงรักษาระบบนิเวศได้เป็นอย่างดี

  

ผลผลิต :  ข้าวดอย ถั่วแดง ถัวเหลือง มันเทศ อะโวคาโด

<<Back