กลุ่มเกษตรอินทรีย์ พีจีเอส น้ำอ้อม จ.ยโสธร (#3501)

ชื่อกลุ่ม : กลุ่มเกษตรอินทรีย์ พีจีเอส น้ำอ้อม 

มาตรฐานอินทรีย์ : PGS

Location : อ.ค้อวัง จ.ยโสธร

ข้อมูลทั่วไป : กลุ่มเกษตรอินทรีย์ PGS น้ำอ้อม มีสมาชิกเพียง 5 ราย ที่ทดลองปลูกแตงโมอินทรีย์เป็นพืชหลังนาเป็นปีแรก  บนพื้นที่นาอินทรีย์เพื่อเป็นแนวทางให้กับสมาชิกของกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุนชนเกษตรกรรมยั่งยืนน้ำอ้อม หันมาสร้างรายได้เสิรมโดยการปลูกพืชหลังนา เช่นแตงโม มันเทศญี่ปุ่น พืชตะกูลถั่ว เป็นต้น ซึ่งกลุ่มน้ำอ้อมเป็นกลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ขนาดใหญ่เป็นลำดับต้นๆของประเทศ มีสมาชิก 900 กว่าราย พื้นที่นาอินทรีย์ทั้งหมดประมาณ 1,800 กว่าไร่ ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์สากล ความโดดเด่นของพื้นที่น้ำอ้อมคือเป็นพื้นที่ราบลุ่ม ลักษณะดินเป็นดินเหนียวปนทรายมีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก มีแหล่งน้ำต้นทุนที่เพียงพอ เหมาะแก่การเพาะปลูก  ซึ่งหากสมาชิกกลุ่มน้ำอ้อมพร้อมขับเคลื่อนการเพาะปลูกพืชอินทรีย์ตลอดทั้งปี จะทำให้พื้นที่นาผืนใหญ่ในที่ราบลุ่มของจังหวัดยโสธร เป็นพื้นที่ต้นแบบของการใช้พื้นที่ประกอบอาชีพที่มั่นคงและรักษาผืนดินให้คงความอุดมสมบูรณ์ตลอดไป

  

ผลผลิต :  ข้าว 5 สายพันธุ์ แตงโม มันเทศญี่ปุ่น พืชตะกูลถั่ว

<<Back