กลุ่มบ้านสวนฟาร์มเกษตรอินทรีย์ พีจีเอส จ.เพชรบูรณ์ (#6701)

ชื่อกลุ่ม : กลุ่มบ้านสวนฟาร์มเกษตรอินทรีย์ พีจีเอส 

มาตรฐานอินทรีย์ : PGS

Location : จ.เพชรบูรณ์

ข้อมูลทั่วไป : บ้านสวนฟาร์มเกษตรอินทรีย์ PGS ตั้งอยู่ที่ตำบลนาป่า อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ มีสมาชิกอยู่ในพื้นที่ อ.เมือง 4 ครอบครัว และอ.น้ำหนาว 1 ครอบครัว  มีพื้นที่เพาะปลูกรวมประมาณ 140 ไร่ มีศักยภาพการผลิตโดยผลผลิตหลักคือผักผลไม้ ผลผลิตรองคือข้าวและธัญพืช เริ่มต้นทำเกษตรอินทรีย์ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 โดยขณะนั้น ยังมีเพียงประธานกลุ่มคนเดียวที่ทดลองปลูกพืชผักอินทรีย์ ลองผิดลองถูกจนทราบวิธีการปลูกพืชในระบบเกษตรอินทรีย์หลายชนิด เห็นว่าสามารถปลูกพืชในระบบอินทรีย์ได้ผลผลิตดีไม่แพ้ระบบเคมี จึงชักชวนส่วนสมาชิกในพื้นที่ ที่ทำเกษตรในระบบเคมีให้ตระหนักถึงอันตรายจากการใช้สารเคมีและให้หันกลับมาทำเกษตรอินทรีย์ ปัจจุบันสามารถปลูกกะหล่ำปี ข้าวโพดหวาน  หัวไชเท้า และแครอทในระบบเกษตรอินทรีย์หมุนเวียนได้ตลอดทั้งปี

  

ผลผลิต : กะหล่ำปี ข้าวโพดหวาน  หัวไชเท้า และแครอท

<<Back