EAT RIGTH PROJECT

สสส.กับงานส่งเสริมอาหารเกษตรอินทรีย์

สสส. สนใจเรื่องผักผลไม้กระตุ้นการรับประทานผักผลไม้ให้ประชาชนมาตลอด และในขณะเดียวกันเรายังทำงานอีกมิติหนึ่งของเรื่องอาหาร คือความปลอดภัย ขณะนี้ปัญหาสุขภาพคนไทยมันไปอยู่ที่โรคไร้เชื้อ หรือโรคไม่ติดต่อ (NCDs) เป็นหลัก ซึ่งมีสาเหตุหลักจากปัญหาโภชนาการที่ไม่เหมาะสม เช่น โรคหลอดเลือดสมอง หลอดเลือดหัวใจ และมะเร็งที่ทำให้เสียชีวิตเป็นอันดับหนึ่งของไทยก็มีส่วนมาจากปัญหาสารเคมีและสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม จากการใช้สารเคมีทั้งนำเข้าทั้งผลิตถมทับลงไปในสิ่งแวดล้อมและการเกษตรมหาศาลมาก จึงต้องมีมิติของความปลอดภัยควบคู่กันไป เมื่อเราพูดถึงผักผลไม้ก็ต้องพูดถึงผักผลไม้ที่ปลอดภัย มุมของ สสส. เองก็อยากให้ผักและผลไม้ปลอดภัยขึ้นตามลำดับ ที่ยังมีการใช้สารเคมีอยู่ก็ต้องมีการล้างที่ลดพิษภัยลงอย่างเหมาะสม หรือเป็นเกษตรปลอดสารพิษได้ก็ดีกว่า แล้วถ้าจะดีที่สุดก็ต้องเกษตรอินทรีย์ เพราะนอกจากมิติในเรื่องของความปลอดภัยแล้ว เกษตรอินทรีย์ยังมีเรื่องความยั่งยืนเชิงระบบด้วย ระบบนิเวศจะเป็นหลักประกันของความปลอดภัยระยะยาวแต่เราก็เข้าใจว่าหนทางเกษตรอินทรีย์เป็นเรื่องที่ยาก สสส.จึงมีบทบาทเข้ามาส่งเสริมและให้ความสำคัญเรื่องผักผลไม้อินทรีย์ เพื่อช่วยให้ขยายตัวมากขึ้นตามลำดับ 

เร่งขยายโมเดลเกษตรอินทรีย์เพื่อสุขภาพประชาชน ทั้งในเมืองและต่างจังหวัด

     “ด้านอาหารอินทรีย์ สสส. เองก็ผลักดันหลายๆ ทาง เช่น การสื่อสารความรู้สู่วงกว้าง ข้อมูลวิชาการต่างๆ เพื่อนำไปกระตุ้นวงจรตลาด รวมถึงการพยายามจะสร้างต้นแบบและขยายผลเรื่องผักผลไม้อินทรีย์ซึ่ง “เลมอนฟาร์ม” ก็เป็นหนึ่งในพันธมิตรกับเราในเรื่องนี้ หรืออีกหลายโครงการที่เรามีอย่าง “สามพรานโมเดล” มี“ตลาดสุขใจ” ในส่วนสเกลระดับจังหวัดเรามี เชียงรายโมเดล เมืองเกษตรสีเขียวและเมืองอาหารปลอดภัย  ซึ่งสสส.พยายามเชื่อมต่อนำเอาภาคส่วนต่างๆ ทั้งราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชนมาร่วมเป็นเครือข่ายให้เกิดกระบวนการทำงานในระดับจังหวัดเพื่อร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดวงจรผลิต เครือข่ายร้านอาหาร

      ส่วนด้านอื่นๆ เราก็พยายามผลักดันผ่านยุทธศาสตร์อาหารเรื่องนโยบายต่างๆ อย่างการขึ้นทะเบียนสารเคมีเกษตรที่อันตรายร้ายแรง ซึ่งเป็นกระบวนการที่จะทำให้เกิดการเลิกใช้สารเคมีเพราะเป็นอันตรายต่อตัวเกษตรกรและผู้บริโภค โครงการเด็กไทยแก้มใส ที่เราร่วมกับกระทรวงศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ น้อมนำงานโภชนาการในโรงเรียนของสมเด็จพระเทพฯ มาขยายผลเรื่องโภชนาการและเพิ่มการบริโภคผักผลไม้ให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนด้วย”

      การขับเคลื่อนงานของ สสส. เพื่อต่อสู้กับโรคไร้เชื้อ โรควิถีชีวิต หรือกลุ่มโรค NCDs ซึ่งเป็นปัญหาระดับชาติและระดับโลกกำลังดำเนินไปสู่สาธารณะในทุกระดับ เพื่อสร้างแนวคิดและความรู้ในการ “สร้างสุขภาพ” ก่อนที่จะต้อง “ซ่อมสุขภาพ” ซึ่งเป็นภาระค่าใช้จ่ายมหาศาลของครอบครัว และประเทศนับแสนล้านบาทต่อปี นอกจากการรับประทานอาหารที่สะอาด ปลอดภัยจะแก้ปัญหาเรื่องสุขภาพเหล่านี้ไปได้ระดับหนึ่งแล้ว การออกกำลังกาย หรือกระตุ้นให้ประชาชนทำกิจกรรมทางกาย (Physical Activity) ก็เป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กัน

       ทั้งนี้ร้านเลมอนฟาร์มยินดีที่จะร่วมเป็นภาคีกับสสส. เพื่อช่วยกันส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องการรับประทานอาหารที่ถูกต้อง ลดหวานมันเค็ม การพัฒนาผักผลไม้อินทรีย์ที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการจัดกิจกรรมให้ความรู้ผู้บริโภค Eat Right – Eat Organic  แนะนำการกินอยู่ ปรุงอาหารในครอบครัว ออกกำลังกายเพื่อสร้างสุขภาพดี เพื่อให้สังคมไทยแข็งแรง ปราศจากโรคภัย เพราะในที่สุดแล้วคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขก็คือสุขภาพที่ดีที่ทุกคนปรารถนานั่นเอง

Info Graphic >>

<<BACK