เลมอนฟาร์ม  Organic & Sustainable  เติมสุขภาพดี ส่งต่อวิถียั่งยืน
ร้านสุขภาพ (Organic) ชั้นนำที่ดำเนินงานมากว่า 24 ปี  ปัจจุบันมีสาขา 17 สาขาในกรุงเทพ

เราเป็นองค์กรที่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอาหารอินทรีย์แท้ให้แก่ผู้บริโภค  โดยมีพื้นที่งานพัฒนาอาหารอินทรีย์ Organic ร่วมกับชุมชน 8 จังหวัด ภายใต้ระบบ Lemon Farm Organic PGS ที่ช่วยสร้างตลาดให้เกษตรกรรายย่อยในเครือข่ายกว่า 300 ครอบครัว มีโอกาสเลี้ยงชีพด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ โดยมีมาตรฐานรองรับ  และสร้างการเรียนรู้ ให้เกิดกระบวนการพัฒนากลุ่ม ชุมชนที่เข้มแข็ง เพื่อนำไปสู่การสร้างความมั่นคงทางอาหาร ฐานทรัพยากร สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

“คุณกิน – เราปลูก”
ภารกิจพัฒนาอาหาร Organic แท้  เพื่อสร้างสุขภาพคน ชุมชน และสิ่งแวดล้อมไปด้วยกัน

Trust / Traceability / Transparency

ภารกิจพัฒนาอาหาร Organic แท้

กาแฟป่าอินทรีย์

ถั่วเหลืองเกษตรอินทรีย์(ระยะปรับเปลี่ยน)

ไข่ไก่ออร์แกนิค

ปลาประมงพื้นบ้านปลอดฟอร์มาลีน

ลองกอง ,ลางสาดอินทรีย์


 

ร่วมงานกับเรา

สมัครออนไลน์FACEBOOKดาวน์โหลดใบสมัคร

– ONLINE –

1. หัวหน้าแผนกการตลาด Online 1 อัตรา (ประจำสำนักงานใหญ่)
– ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
– วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการตลาด การสื่อสาร การบริหารธุรกิจ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
– มีความรู้ความเข้าใจในการทำการตลาดออนไลน์ เช่น Google Analytics
– สามารถนำเสนองาน สื่อสาร และประสานงานทั้งภายใน และภายนอกองค์กร
– มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวกับ Digital Marketing / Ecommerce Business / Social Media 3 ปีขึ้นไป
รายละเอียดตำแหน่งงาน
– บริหารจัดการ วางแผนการตลาด แบบ O2O (Online to Offline Marketing)
– วางแผนกลยุทธ์สร้างยอดขายด้วยการใช้ Digital Marketing Tools
– สามารถเลือกใช้ Online Marketing Tools ที่เหมาะสม เข้าใจ Insight ของลูกค้า 

2. เจ้าหน้าที่ขาย Online 1 อัตรา (ประจำสำนักงานใหญ่)
– ชาย/ หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
–  วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาการตลาด, การขาย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
–  สามารถใช้ Social Media เช่น Facebook, LineOA ได้อย่างคล่องแคล่ว
–  มีทักษะในการนำเสนอสินค้า ชอบงานขาย และรักงานบริการลูกค้า
–  ชอบการทำงานเป็นทีม
รายละเอียดตำแหน่งงาน
– แนะนำสินค้า และบริการให้กับลูกค้า โดยผ่านช่องทางของแบรนด์เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีของลูกค้าในการซื้อสินค้า และใช้บริการทั้งออนไลน์ และร้านค้า
–  รับผิดชอบการขายสินค้า ปิดการขาย ดูแลการจัดส่ง และติดตามผลหลังการขายทางออนไลน์

3.เจ้าหน้าที่สร้างสรรค์คอนเทนต์การตลาด (Content Creator) 1 อัตรา (ประจำสำนักงานใหญ่)
– ชาย/ หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
– วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาการตลาด การสื่อสาร หรือ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
–  มีความสนใจในด้านอาหารและการดูแลสุขภาพ การพัฒนาอาหาร Organic ชุมชนยั่งยืน
–  มีทักษะในการนำเสนองาน สื่อสารและประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
–  สามารถริเริ่มสร้างสรรค์งานได้ด้วยตนเอง เพื่อทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้
–  สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้
–  สามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop / Illustrator หรือโปรแกรมที่ใช้สร้างสรรค์คอนเทนต์ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดตำแหน่งงาน
– วางแผนกลยุทธ์การสื่อสารคอนเทนต์ตาม Business Objective
–  สามารถสร้างสรรค์คอนเทนต์ ที่ช่วยการรับรู้จดจำแบรนด์ และการนำสินค้าไปใช้ ให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า และช่องทางการสื่อสารทั้ง Online และ Offline
–  สร้างสรรค์คอนเทนต์ที่ช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีของลูกค้าในการใช้สินค้าและบริการของแบรนด์

4. เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด   1 อัตรา (ประจำสำนักงานใหญ่)
– ชาย/ หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
– วุฒิ ปริญญาตรี  ด้านการตลาด, นิเทศศาสตร์, สื่อสารมวลชนและสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
–  มีความสนใจด้านอาหารธรรมชาติ และจัดกิจกรรมสุขภาพ
–  สามารถเขียนบทความ ทำงานด้านวารสาร และประสานงานได้ดี
–  หากมีประสบการณ์ด้านงานเขียน หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

5. เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานขาย (บริการลูกค้า+จัดการเอกสาร)   1 อัตรา (ประจำสำนักงานใหญ่)
– ชาย/ หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
–  วุฒิปริญญาตรี
–  มีทักษะการประสานงาน และงานบริการลูกค้า
–  มีประสบกาณ์ทำเอกสารขาย หรือบริการลูกค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
–  สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
–  สามารถใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐานได้
รายละเอียดตำแหน่งงาน
–  ติดต่อลูกค้า ดูแลการขาย การส่งสินค้าให้ทันตามกำหนด
–  ติดตามบริการหลังการขาย
–  จัดเตรียมงานเอกสารซื้อ-ขายสินค้า
–  เตรียมอุปกรณ์เพื่อส่งเสริมการขาย

– RETAIL –

1. ผู้จัดการส่วนพัฒนาสาขา 1 อัตรา (ประจำสำนักงานใหญ่)
– ชาย/ หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
– วุฒิปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ,การตลาด หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
–  มีประสบการณ์บริหารงานค้าปลีกหรือเครือข่ายร้านอาหาร 5 ปีขึ้นไป หรือมีประสบการณ์ตำแหน่ง ผู้จัดการเขตไม่ตํ่ากว่า 5 ปี
–  มีความสามารถในการพัฒนาระบบงานร้านและบุคลากร วิเคราะห์และแก้ปัญหาต่างๆได้ดี
–  สามารถเดินทางและปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

2. เจ้าหน้าที่บริหารสินค้า (ค้าปลีก) 1 อัตรา (ประจำสำนักงานใหญ่)
– หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
– วุฒิปริญญาตรี ด้านอาหารและโภชนาการ,คหกรรมศาสตร์, การตลาด, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
–  มีประสบการณ์เป็น Buyer ในการบริหารสินค้าเพื่อจำหน่ายในธุรกิจค้าปลีก 3 ปีขึ้นไป
–  มีทักษะการเจรจาต่อรองได้ดี  มีความคิดสร้างสรรค์
–  มีความคล่องตัวในการติดต่อประสานงานต่างๆ ทั้งหน่วยงานภายใน, ภายนอก
รายละเอียดตำแหน่งงาน
–  บริหารสินค้าที่นำเข้ามาจำหน่าย
–  บริหารยอดขายสินค้า
–  คัดเลือกสินค้าอุปโภค, บริโภค
–  ประสานงานฝ่ายปฏิบัติการขายเพื่อพัฒนาสินค้าและยอดขาย
–  ประสานงาน Supplier

– IT / MIS –

1.  นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst :SA) 1 อัตรา (ประจำสำนักงานใหญ่)
– ชาย/ หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
–  วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (IE), วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, การจัดการระบบสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยงข้อง
–  มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
–  มีทักษะ ในการแก้ไขปัญหาเชิงระบบ และเข้าใจหลักวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) เป็นอย่างดี
–  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการสื่อสาร ชอบการทำงานเป็นทีม ชอบเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
รายละเอียดตำแหน่งงาน
–  ศึกษาปัญหา และวิเคราะห์ความต้องการของระบบธุรกิจบริษัท และหาทางเลือกที่เป็นไปได้ในการแก้ปัญหา และสอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ
–  ออกแบบ และพัฒนาระบบเพื่อแก้ไขปัญหา และการบรรลุถึงความต้องการของบริษัท
–  บริหารโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพระบบงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
–  ให้คำแนะนำ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบงานต่างๆ รวมถึงแก้ไขปัญหาเชิงระบบ

2. เจ้าหน้าที่พัฒนาและบริหารระบบเว็บไซต์ Webmaster (Magento) 1 อัตรา (ประจำสำนักงานใหญ่)
– ชาย/ หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
–  วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
–  มีประสบการณ์ในการพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้ HTML, CSS, PHP และ Magento จะพิจารณาเป็นพิเศษ
–  มีความสามารถใช้การใช้โปรแกรม IIIustrator และ Photoshop หรือโปรแกรมอื่นๆที่ใช้ในการสร้างคอนเทนต์
–  ชอบการทำงานเป็นทีม ชอบเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
–  สามารถใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐานได้
รายละเอียดตำแหน่งงาน
–  พัฒนาและปรับแต่งเว็บไซต์ตามความเป้าหมายด้านการตลาด Ecommerce โดยใช้ HTML, CSS, PHP และ Magento
– บริหารระบบเว็บไซต์ (Frontend และ Backend) ให้แสดงสินค้าแคมเปญการตลาด สื่อสารข้อมูล
–  พัฒนาประสิทธิภาพเว็บด้วยการใช้ SEO และ Google Analytics
–  รายงานสถิติข้อมูลจากเว็บไซต์เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาธุรกิจ

3. โปรแกรมเมอร์ / Web Master 1 อัตรา (ประจำสำนักงานใหญ่)
– ชาย/ หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
–  วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
–  มีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 2 ปี
–  มีประสบการณ์ Magento หรือ e-commerce
–  มีประสบการณ์ HTML, CSS, JS, icloud, PHP, SQL
– มีประสบการณ์  conligure Magento, Custom Theme, Extension plugin จะได้รับพิจารณาก่อน
รายละเอียดตำแหน่งงาน
–  วิเคราะห์และออกแบบเว็ปไซต์หรือแอพพลิเคชั่นตามความต้องการของบริษัท โดยใช้ HTML, CSS และ Magento
–  พัฒนาเว็ปไซต์ / เพจ / เนื้อหา ตามที่ออกแบบทาง Front End และBad End (CMS)
–  จัดทำ SEO ทั้ง On page และ Off page
–  รายงานสถิติและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ผู้บริหารตามที่ตั้งไว้

4.  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (Data Analyst) 2 อัตรา (ประจำสำนักงานใหญ่)
– ชาย/ หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
–  วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, คณิตศาสตร์ สถิติหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
–  มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างน้อย 1-2 ปี
–  มีความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานในด้านธุรกิจ และมีความเข้าใจทักษะด้าน SQL Data Querty
–  สามารถใช้เครื่องมือทำ Data Visualization เช่น Power BI , Google Data Studio, Tableau เป็นต้น ได้
–  มีความสามารถใช้ภาษา SQL, Python, R วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติได้
–  เป็นผู้มีความสนใจใฝ่รู้ ช่างสังเกต ชอบเรื่องตัวเลขข้อมูล มีทักษะในการสรุปข้อมูลและสื่อสารได้ดี
รายละเอียดตำแหน่งงาน
–  รับผิดชอบงานวิเคราะห์ข้อมูล สรุป และนำเสนอในรูป Data Visualization เพื่อหาโอกาสใหม่ๆ ทางการตลาด
–  ร่วมออกแบบและพัฒนาระบบรายงานข้อมูล เพื่อใช้ในการติดตามผลและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติของส่วนต่างๆ
–  ให้บริการข้อมูลตามคำขอใช้ข้อมูล (Data Request) จากส่วนงานต่างๆ
–  บริหารโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับมอบหมาย

5. เจ้าหน้าที่วางแผน 1 อัตรา (ประจำสำนักงานใหญ่)
– ชาย/ หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
–  ปริญญาตรี-โท สาขาการตลาด, เศรษฐศาสตร์, บัญชี, บริหาร, สถิติ
–  มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

SUPPORT OFFICE

1. ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน 1 อัตรา (ประจำสำนักงานใหญ่)
– ชาย/ หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
– วุฒิปริญญาตรี-โท
–  มีประสบการณ์ทางสายงาน ตรวจสอบภายใน 2 ปีขึ้นไป

2. หัวหน้าแผนกจัดหา 1 อัตรา (ประจำสำนักงานใหญ่)
– ชาย/ หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
– วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขานิติศาสตร์ ,เศรษฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ
–  มีประสบการณ์ในการจัดหาพัสดุ การจัดจ้าง
–  สามารถริเริ่ม สร้างสรรค์งานใด้ด้วยตนเอง เพื่อทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้
รายละเอียดตำแหน่งงาน
–  มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการจัดหาพัสดุ
–  มีหน้าที่จัดทำสัญญาเช่าพื้นที่
–  สัญญาจ้างงานต่างๆ

3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 1 อัตรา (ประจำสำนักงานใหญ่)
– ชาย/ หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
– วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
–  มีความรู้เกี่ยวกับบัญชี การเงินและระบบการทำงานของธุรกิจค้าปลีก
–  มีประสบการณ์ในการตรวจสอบภายใน
–  สามารถใช้ Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint)ได้เป็นอย่างดี
รายละเอียดตำแหน่งงาน
–  ตรวจการปฏิบัติงานของร้านว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือกระบวนการที่เหมาะสม
–  ตรวจสอบระบบงานต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายหรือวางแผนไว้
–  นำเสนอข้อมูลแก่ผู้บริหารเพื่อการปรับปรุง/พัฒนางาน

4. เจ้าหน้าที่พัฒนาและฝึกอบรม 1 อัตรา (ประจำสำนักงานใหญ่)
– ชาย/ หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
– วุฒิปริญญาตรี สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, บริหารธุรกิจ, การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีทักษะการสอนงาน, การสื่อสารที่ดี และสามารถฝึกสอนงานนอกพื้นที่ได้
–  สนใจในงานพัฒนาศักยภาพของทีมงาน / บุคคล
–  มีประสบการ์ด้าน HRD (การฝึกอบรม/พัฒนาบุคลากร อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป )
–  สามารถใช้งาน MS-Office Word , Excel , Power Point ได้เป็นอย่างดี
รายละเอียดตำแหน่งงาน
–  จัดทำและร่วมพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กร
–  ติดต่อประสานงานด้านการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก
–  ดำเนินการตามแผนฝึกอบรม จัดทำสรุปผลฝึกอบรม และสรุปงบประมาณในการฝึกอบรม
–  จัดทำคู่มือหลักสูตรการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และเป็นปัจจุบัน
–  พัฒนาผลิตสื่อการสอนให้เหมาะสมและทันสมัย

5.  เจ้าหน้าที่การเงิน 1 อัตรา (ประจำสำนักงานใหญ่)
– ชาย/ หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
– วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี/การเงิน
–  มีทักษะความรู้และประสบการณ์ด้านงานการเงินและบัญชีไม่น้อยกว่า 3 ปีขึ้นไป
–  มีความรู้ด้านภาษีอากรเบื้องต้น(ภาษีมูลค่าเพิ่ม,ภาษี ณ ที่จ่าย
–  มีทักษะในการสื่อสาร สามารถประสานงานภายในภายนอกได้ดี
–  สามารถใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้ดี
–  หากมีประสบการณ์ตรง หรือผ่านงานธุรกิจค้าปลีกจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดตำแหน่งงาน
–  ดูแลเงินสดย่อย
–  จัดทำรายการโอนเงิน/จ่ายเช็คให้กับผู้จำหน่าย/ตัดชำระในระบบ
–  ดูแลเครื่อง EDC(เครื่องรูดบัตร) พร้อมโปรแกรมข้อมูล EDC
–  ดูแลจัดการงานแมสเซ็นเจอร์
–  จัดเก็บและดูแลเอกสารทางบัญชีและเอกสารการจ่ายเงิน

5. ช่างเขียนแบบและคุมงาน 1 อัตรา (ประจำสำนักงานใหญ่)
– ชาย/ หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
– วุฒิ ปวส – ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้าหรือเครื่องกล
–  มีความสามารถในการใช้ Autocad หรือโปรแกรมเขียนแบบที่เกี่ยวข้องกับงานระบบไฟฟ้า , ระบบปรับอากาศสุขาภิบาล
–  สามารถรับผิดชอบในการควบคุมคุณภาพและประสานกับผู้รับเหมาและผู้เกี่ยวข้องในการก่อสร้าง หรือบำรุงรักษางานระบบต่างๆ
–  ลักษณะงานสายปฏิบัติการ สามารถทำงานกะกลางคืนได้


สนใจสมัครงานติดต่อส่วนบุคคลและบริการทั่วไป  บริษัท  สังคมสุขภาพ  จำกัด 
เลขที่ 104/34  หมู่ 1  ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง  หลักสี่  กรุงเทพฯ 10210 
โทร.0-2575-2222 ต่อ 241-242,233 หรือ 02-575-3786,081-483-4970 
สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่ วันจันทร์ – ศุกร์ 09.00 – 17.00 น.
( อยู่ตรงกลางระหว่างบิ๊กซี  และโลตัสแจ้งวัฒนะ  ในศูนย์การค้าอเวนิว ระหว่างซอยแจ้งวัฒนะ14 และ 16 )
หรือ ทาง email : lmfhr9@gmail.com

Add LINE