กลุ่มเกษตรอินทรีย์ เพชรบูรณ์ (#6701)

ชื่อกลุ่ม :กลุ่มเกษตรอินทรีย์ พีจีเอส เพชรบูรณ์

มาตรฐานอินทรีย์ : PGS

Location : จ.เพชรบูรณ์

ข้อมูลทั่วไป : กลุ่มเกษตรอินทรีย์ พีจีเอส เพชรบูรณ์ เป็นการรวมตัวของเกษตรกรในพื้นที่ อ.เมือง และอ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ที่มีความตั้งใจแรงกล้าอยากที่จะทำเกษตรอินทรีย์ เพื่อเป็นแหล่งอาหารที่ปลอดภัยสำหรับคนในพื้นที่   ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 37 ครอบครัว พื้นที่ 350 ไร่ ซึ่งพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์มีความเหมาะสมกับการปลูกพืชผักต่างๆ ทั้งความอุดสมบูรณ์ของแหล่งน้ำ และอากาศที่เหมาะสม ทำให้สามารถผลิตพืชผักได้หลากหลายชนิด ทั้งได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ อร่อย ปลอดภัยอีกด้วย

ผลผลิตหลัก: คือ ผักต่างๆ (กะหล่ำปลี ผักกาดขาว ผัดสลัด มะเขือเทศ หัวไชเท้า) หอมแดง กระเทียม พริกแห้ง

ก่อนดำเนินงานปี 58 

  • เกษตรกรกลุ่มโรงสีข้าวพระราชทานส่วนหนึ่งเห็นปัญหาพื้นที่แปลงนาผืนใหญ่ถูกบุกรุกจากข้าวโพดเคมี รวมกลุ่มกันทำ นาข้าวอินทรีย์เพื่อรักษาพื้นที่นา ให้คงอยู่และเป็นแหล่งข้าวอินทรีย์ของคนในจังหวัด

  • สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาฯ เข้าไปส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการทำนาเคมีสู่วิถีเกษตรอินทรีย์ สร้างโมเดลการเรียนรู้และเป็นทางเลือกอาชีพแทนการปลูกข้าวโพดเคมี มีสมาชิกจำนวน 13 ครอบครัว พื้นที่ 45 ไร่

 มิถุนายน 2561

  • เลมอนฟาร์ม ร่วมกับทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดฝึกอบรมระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) และสร้างความเข้าใจในเรื่องมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

  • มีสมาชิกจำนวน 14 ครอบครัว พื้นที่ 286 ไร่

สิงหาคม 2561

  • ได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์รับรองพื้นที่ให้แก่เกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์มากมากว่า 1 ปี ทำให้สามาชิกสามารถส่งผลผลิตเข้าเลมอนฟาร์ม ตลาดสีเขียวในท้องถิ่น และโรงพยาบาลเพชรบูรณ์

ปัจจุบัน 2561

  • จำนวนสมาชิก 28 ครอบครัว พื้นที่ 280 ไร่ 

  • ด้วยการทำงานร่วมกัน ระหว่างเกษตรกรที่มีประสบการณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ และเลมอนฟาร์ม ทำให้เกิดการขับเคลื่อนพัฒนาอาหารเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดไปได้อย่างรวดเร็ว

  • เกษตรกรมีตลาดเลมอนฟาร์ม และตลาดท้องถิ่น ที่สามารถจำหน่างผลผลิตในราคาที่เป็นธรรม

  • เกษตรกรสมาชิกหลายคนสามารถหยุดเคมีมาปลูกผักอินทรีย์ ผลผลิตพืชผักเมืองหนาว มะม่วง

<<Back