เลมอนฟาร์ม

 

ร้านสุขภาพของครอบครัว

เลมอนฟาร์มเป็นร้านสุขภาพของครอบครัวที่คิดค้น พัฒนา คัดเลือกอาหารอินทรีย์ และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ดีที่สุด เพื่อช่วยผู้บริโภคในการสร้างสุขภาพดีด้วยอาหาร โดยยึดมั่นในกระบวนการทำงานที่ซื่อตรงในคุณภาพที่มอบแก่ผู้บริโภค

เราเปิดพื้นที่งานสร้างอาหารเกษตรอินทรีย์เพื่อสุขภาพและร่วมช่วยเกษตรกรรายย่อยเพื่อสร้าง Sustainable Impact ร่วมกับผู้บริโภค พร้อมสร้างสรรค์พื้นที่เรียนรู้ แบ่งปัน เปลี่ยนแปลงวิถีการสร้างสุขภาพและความยั่งยืน

 

Lemon Farm Mission & Value

เลมอนฟาร์มเป็นองค์กรแห่งการสร้างคุณค่า เป็นประโยชน์ต่อการสร้างสุขภาพดี และการส่งต่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและสังคม ด้วยด้วยการส่งเสริมวิถีบริโภค การผลิตเกษตรอินทรีย์ ร่วมกันกับภาคี

Organic Value Chain for Health Solution

พัฒนาและส่งมอบอาหารเกษตรอินทรีย์ อาหารสุขภาพที่ดีที่สุดแก่ผู้บริโภค เพื่อสร้างสุขภาพบนมาตรฐานสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่โปร่งใส่ตลอดห่วงโซ่

Partnership

เปิดพื้นที่งานเพื่อสนับสนุนเกษตรอินทรีย์รายย่อยร่วมกันกับภาคี เพื่อสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชนและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

Share Value for Sustainability

เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้และแบ่งปันการสร้างสุขภาพดีด้วยอาหารอินทรีย์และธรรมชาติ และการมีส่วนร่วมส่งต่อวิถียั่งยืน