ตัวกรอง
ตัวกรอง
ราคา

ผัก, ผลไม้

ปลูกกินตามฤดูกาล ฤดูไหนก็ไกลโรค
ผักผลไม้อินทรีย์ Lemon Farm เติบโตตามธรรมชาติ อิงอาศัยฤดูกาล จึงมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปตามแต่ละฤดู “Eat Seasonal กินตามฤดูกาล” คุณจะได้กินผักผลไม้ที่สด กรอบ มีคุณภาพ และรสชาติดีที่สุด ลดความเสี่ยงการได้รับสารเคมีจากการกินผักซ้ำๆ ตลอดปี ร่วมดูแลสุขภาพเรา และโลกไปพร้อมกัน