กลุ่มฮอมใจ๋คนกล้า เกษตรอินทรีย์ พีจีเอส วัดโป่งคำ จ.น่าน (#5502)

ชื่อกลุ่ม : กลุ่มฮอมใจ๋คนกล้า เกษตรอินทรีย์ พีจีเอส วัดโป่งคำ

มาตรฐานอินทรีย์ : PGS

Location : วัดโป่งคำ จ.น่าน

ข้อมูลทั่วไป : กลุ่มฮอมใจ๋คนกล้า เกษตรอินทรีย์ พีจีเอส วัดโป่งคำ เดิมชื่อกลุ่มเกษตรอินทรีย์โป่งคำ เริ่มต้นจากความตั้งใจของท่านพระอาจารย์สมคิด พระนักพัฒนาแห่งเมืองน่าน ที่อยากจะให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันเพื่อที่จะผลิตอาหารที่ดีและลดปัญหาการทำไร่ข้าวโพดเลื่อนลอยหันมาปลูกพืชที่ใช้พื้นที่น้อยและคุ้มค่า  โดยพื้นฐานเกษตรกรสมาชิกส่วนใหญ่มีอาชีพทำไร่ข้าวโพด มีการทำนาข้าวไว้เพื่อบริโภคเองภายในครอบครัวแต่ยังคงติดในเรื่องของการทำการเกษตรเชิงเดี่ยวที่อยู่ในระบบของการทำการเกษตรแบบเคมี อีกทั้งมีพื้นฐานในเรื่องของการทำการเกษตรอินทรีย์ค่อนข้างน้อย แต่ด้วยความมุ่งมั่นและความตั้งใจของตัวสมาชิกนั้นถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีการทำการเกษตรของตนเองให้มาเป็นการเกษตรในวิถีอินทรีย์ได้ไม่ยาก และสามารถที่จะส่งเสริมเพื่อให้เกิดการพัฒนาให้แก่เกษตรกรสมาชิกได้

กลุ่มฮอมใจ๋คนกล้า มีสมาชิก 20 ครอบครัว จากพื้นที่ 3 อำเภอ คือ สันติสุข ภูเพียง และทุ่งช้าง ณ ตอนนี้ที่ของเกษตรกรสมาชิกส่วนใหญ่ยังคงรอระยะเวลาปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้มาเป็นพื้นที่อินทรีย์  และลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่มีความเหมาะสมแก่การทำการเกษตรเป็นอย่างมาก ขาดแต่เพียงความอุดมสมบูรณ์ของดินที่ผ่านการใช้สารเคมีมาอย่างหนัก หากสามารถปรับสภาพดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาได้ พื้นที่แห่งนี้ก็สามารถที่จะส่งเสริมให้ปลูกผลไม้เมืองหนาวเช่น อาโวคาโด้ พลับ พลัม เป็นต้น

  

ผลผลิต :  ข้าวก่ำดอย งาดำ งาขี้ม้อน ถั่วแดงหลวง ถั่วแดงเล็ก

<<Back