logo

Lemon Farm PGS

Participatory Guarantee Systems (PGS) ระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม เป็น 1 ใน 3 เครือข่าย PGS ที่สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้ประกาศยอมรับว่าเป็นระบบ PGS ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์กำหนด