นํ้าผึ้งป่าเดือนห้า ของขวัญจากธรรมชาติที่ช่วยให้เชียงราย มีอากาศดีหายใจ

28/04/2024


✅ Energy Booster เพิ่มพลังงานดี
✅ Antioxidant มีสารต้านอนุมูลอิสระ
✅ Gut Health ช่วยระบบย่อย
✅ Brain Health บำรุงสมองช่วยการนอนหลับ

   การเก็บนํ้าผึ้งใช้ภูมิปัญญาเก็บแบบอนุรักษ์ ไม่ใช้ควันไฟไล่ผึ้ง ปาดรังผึ้งแบบระมัดระวัง รักษาส่วนที่นางพญาอาศัยอยู่ เพื่อให้แพร่พันธ์ุผึ้งต่อไปได้


นํ้าผึ้งป่าผลผลิตสร้างวิถียั่งยืนให้ชุมชนป่าต้นน้ำแม่ลาว จากกลุ่มวนเกษตรอินทรีย์ป่าต้นน้ำแม่ลาว บ้านห้วยมะเกลี้ยง บ้านแม่หาง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ในโครงการ Lemon Farm Sustainable Project ภายใต้ความร่วมมือของเลมอนฟาร์ม มูลนิธิวนเกษตรอินทรีย์ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย สำนักงานปศุสัตว์เชียงราย วนอุทยานขุนแจ ป่าไม้ และชุมชน นํ้าผึ้งป่าเดือนห้านี้ มีส่วนช่วยสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างน้อย 20 ครอบครัว และรักษาพื้นที่ป่าต้นนํ้าแม่ลาว จ.เชียงราย ได้มากสุดกว่า 100,000 ไร่ป่าต้นนํ้าแม่ลาว
เป็นผืนป่าอุดมสมบูรณ์จากการปกปักษ์รักษาของบรรพบุรุษ ชุมชนรุ่นก่อน ทำให้ผึ้งสามารถตั้งถิ่นฐาน และมีพืชผลมากมายที่ทำให้มั่นคงทางอาหาร

ผึ้งสำคัญต่อระบบนิเวศมาก เพราะทำหน้าที่เป็นผู้ผสมเกสรกระจายพันธ์ุพืช และสร้างพื้นที่ป่า ผึ้งเป็นสัตว์ที่ไวต่อสารเคมี และภัยต่างๆ ถ้าจะให้ผึ้งอาศัยอยู่ได้ ชุมชนจะต้องช่วยดูแลป่าให้สะอาด ปลอดภัย อุดมสมบูรณ์


จากสวนกาแฟ Organic ที่ได้รับมาตรฐานกบต้นไม้ตาแดง สัญลักษณ์สากลแห่งความยั่งยืน ได้รับการรับรองจากองค์กรความยั่งยืนสิ่งแวดล้อมระดับโลก 'Rain Forest Alliance'

ผลผลิตของชุมชนบ้านแม่หาง - บ้านห้วยใคร้ จ.เชียงราย ที่ตั้งใจเลี้ยงผึ้งในพื้นที่ป่าวนเกษตร ใต้ร่มไม้ป่าที่ปลูกกาแฟออร์แกนิค ซึ่งดอกกาแฟให้นํ้าหวานที่บริสุทธิ์สะอาด ไร้สารพิษ เป็นอาหารของผึ้งโพรง ทำให้เสน่ห์ของนํ้าผึ้งโพรงมีกลิ่นหอม และรสชาติที่เข้มข้นเป็นเอกลักษณ์ของกาแฟ

     มูลนิธิวนเกษตรอินทรีย์ได้เข้ามาส่งเสริมให้ความรู้การทำวนเกษตรได้รับรองมาตรฐานอินทรีย์สากล และเชื่อมการทำงานพัฒนาชุมชนร่วมกับภาคีภาครัฐ เลมอนฟาร์ม เพื่อให้ชุมชนมีโอกาสการเลี้ยงชีพที่ยั่งยืนร่วมกับป่าโดยมีกาแฟอินทรีย์เป็นพืชหลัก

     ทานนํ้าผึ้งดูแลร่างกายแข็งแรง เพิ่มพลังงานช่วยให้นอนหลับสบาย และเป็นแหล่งโพรไบโอติกส์ ช่วยเพิ่มแบคทีเรียดี ช่วยลำไส้แข็งแรง หรือมอบเป็นของขวัญส่งมอบสุขภาพดีให้แก่กัน