ตัวกรอง
ตัวกรอง
ราคา

ลดปริมาณโซเดียมลง, โซเดียมน้อยกว่า

หลักเกณฑ์การคัดสินค้า
• ลดโซเดียมลงเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่นที่เป็นอาหารชนิดเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน โดยลดลงตั้งแต่ร้อยละ 25 ขึ้นไป และปริมาณโซเดียมที่ลดลงจะต้องไม่น้อยกว่า 120 มก. ต่ออาหาร 100 กรัม (ของแข็ง)
• ลดโซเดียมลงเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่นที่เป็นอาหารชนิดเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน โดยลดลงตั้งแต่ร้อยละ 25 ขึ้นไป และปริมาณโซเดียมที่ลดลงจะต้องไม่น้อยกว่า 60 มก. ต่ออาหาร 100 กรัม (ของเหลว)