ตัวกรอง
ตัวกรอง
อาหารฟังก์ชัน
  1. No Calorie 2 ชิ้น
ราคา

โพรไบโอติก

หลักเกณฑ์การคัดสินค้า
• อาหารที่มีจุลินทรีย์โพรไบโอติกชนิดที่ได้การรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าเกิดผลดีต่อสุขภาพของผู้บริโภค
• โดยยังคงมีปริมาณจุลินทรีย์โพรไบโอติกที่ยังมีชีวิตอยู่ คงเหลืออยู่ในผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 106 CFU ต่ออาหาร 1 กรัม ตลอดอายุการเก็บรักษาของอาหาร