ACTIVITIES

Activity

กิจกรรมเลมอนฟาร์มมุ่งดูแลสุขภาพกาย-ใจ (Slow Life & Slow Food) เพื่อส่งเสริมภาวะสู่แนวทางชีวิตที่ดีงามและดำเนินชีวิตในสังคมที่เกื้อกูล

เทคนิคการดูแลผู้สูงอายุและการเตรียมอาหาร

26 สิงหาคม 61 เวลา 10.00-12.00 น.

Click>>

เมนูอร่อย เพิ่มผักเพิ่มสุขภาพ
Eat Right Cooking

26 สิงหาคม 61 เวลา 14.00-16.00 น.

Click>>

ศิลปะการป้องกันตัวสำหรับสุภาพสตรี

1 กันยายน 61

Click>>

อบรมเจริญสติภาวนาตามแนวทางหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ 

โดย พระอาจารย์จากวัดป่าสุคะโต จ.ชัยภูมิ

งดจัดกิจกรรมเดือน ส.ค.
Click>>