กลุ่มเกษตรอินทรีย์ พีจีเอส น่าน จ.น่าน (#5501)

ชื่อกลุ่ม : กลุ่มเกษตรอินทรีย์ พีจีเอส น่าน 

มาตรฐานอินทรีย์ : PGS

Location : อ.ท่าวังผา จ.น่าน

ข้อมูลทั่วไป : เริ่มต้นจากการรวมกลุ่มเกษตรกรสมาชิกโรงสีข้าวพระราชทานที่สนใจผลิตข้าวเกษตรอินทรีย์ โดยการชักชวนและสนับสนุนจากอาจารย์ประจำสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา จากเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเคมี 100 % ได้เริ่มปรับเปลี่ยนและเรียนรู้การผลิตข้าวอินทรีย์มาอย่างต่อเนื่อง กระทั่งได้เกษตรกรที่มีใจจริงที่ผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานการรับรองแบบมีส่วนร่วม Lemon Farm Organic PGS  บนผืนนาที่ราบที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดน่าน ปัจจุบันได้ขยายฐานสมาชิกไปยัง อ.นาน้อย อ.เวียงสา และอ.เมือง ทำให้มีทั้งเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ มีใจรักในวิถีเกษตรอินทรีย์ และเกษตรกรรุ่นเก่าที่มีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง เพื่อเป็นต้นแบบในการสร้างความยั่งยืนของพื้นที่ทำการเกษตร ให้ลูกหลานรุ่นปัจจุบันไม่ละทิ้งผืนดิน เห็นคุณค่าของผืนนาและเกิดความรักความหวงแหนพื้นที่อันเป็นมรดกของตนนี้สืบไป นับว่าเป็นการบูรณาการด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืนโดยแท้

 

ผลผลิต :  ผักสลัด เมล่อน แตงโม ข้าวก่ำดอย ถั่วลิสง  ถั่วเหลือง

ข้าวแต๋นงาม้อน

<<Back