กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านหนองมัง จ.อุบลราชธานี (#3401)

ชื่อกลุ่ม : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านหนองมัง

มาตรฐานอินทรีย์ : PGS

Location : อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

ข้อมูลทั่วไป : ก่อตั้งขึ้นปี 2549 โดยมีประธานกลุ่มคือ พ่อปิยะทัศน์ ทัศนิยม ปัจจุบันมีสมาชิก 14 ครอบครัว มีแนวคิดการทำเกษตรอินทรีย์โดยการปลูกข้าวเป็นหลัก และยังมีการปลูกพืชผักสวนครัวและผลไม้บางชนิด ผลผลิตที่โดดเด่นของกลุ่มคือ ข้าวสินเหล็ก ข้าวหอมนิล และข้าวหอมมะลิแดง และพืชหลังนาคือ แตงโม หอม กระเทียม ถั่วเขียว และกระเจี๊ยบ ทั้งหมดปลูกบนพื้นที่เกษตรอินทรีย์ และกระบวนการผลิตที่กลุ่มพัฒนาเรียนรู้มาอย่างต่อเนื่อง ใช้ปัจจัยการผลิตที่ร่วมกันทำขึ้นเอง อาทิ ปุ๋ยหมัก จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง เชื้อราไตรโคเดอร์มา ไส้เดือนฝอย และองค์ความรู้ต่างๆอีกหลายอย่างที่ทางกลุ่มได้ศึกษาและพัฒนาจนเชี่ยวชาญ ทำให้กลุ่มบ้านหนองมังแห่งนี้ กลายเป็นศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ มีกลุ่มเกษตรกรต่างๆ นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้อยู่อย่างสม่ำเสมอ

 กลุ่มบ้านหนองมังมีความเคร่งครัดเรื่องการใช้ปัจจัยการผลิตเป็นอย่างมาก มีการตั้งกติกาหากสมาชิกใช้ปัจจัยการผลิตจากภายนอก เช่น เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ยหมัก จะถูกเชิญให้ออกจากการเป็นสมาชิกทันที เนื่องจากการใช้เมล็ดพันธุ์หรือปุ๋ยหมักจากแหล่งอื่น จะส่งผลกระทบต่อผลผลิตทำให้ผลผลิตมีความแตกต่างคุณภาพจะไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ฉะนั้น ผลผลิตที่ผลิตจากบ้านหนองมังจึงมั่นใจได้ว่าเป็นผลผลิตที่ผ่านการคัดสรรให้มีคุณภาพอย่างดีที่สุด

  

ผลผลิต :  ข้าวหอมมะลิแดง ข้าวหอมนิล หอม กระเทียม แตงโม

 

 

 

 

 

พ.ศ.2533

พ่อปิยทัศน์ ทัศนิยม (ผู้นำกลุ่ม) เลิกจากการทำงานประจำ กลับมาสู่บ้านเกิดของภรรยาที่ จ.อุบลราชธานีและผันตัวเป็นเกษตรกร โดยเริ่มต้นจากการทำเกษตรแบบเคมี

เกษตรเคมี จ่อทำร้ายสุขภาพ สิ่งแวดล้อมในเวลาเพียง 1-2 ปี จากการทำเกษตรเคมี ที่ดินที่ใช้เพาะปลูกเริ่มแข็งกระด้างและต้องเดินทางไปหาหมอตลอด ลูกชายคนเล็กมีอาการป่วย เลือดกำเดาไหล หน้าตาแดง ทำให้คิดได้ว่าจะต้องรักษาครอบครัวไว้ ไม่ใช่คิดอยากได้แค่เงิน

พ.ศ.2536

ตัดสินใจเปลี่ยนชีวิตหันมาศึกษาการทำเกษตรอินทรีย์แบบธรรมชาติและทำเกษตรอินทรีย์อย่างเต็มตัว

พ.ศ.2540

ก่อตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จับมือพัฒนากลุ่ม สมาชิกร่วมกันก่อตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านหนองมัง โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ และนำความรู้ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการปลูกพืชผักเพิ่มศักยภาพการผลิต

พ.ศ.2558

เข้าร่วม Lemon Farm Organic PGS  มีสมาชิกทั้งหมด 14 ราย มีพื้นที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 251 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่นา 204 ไร่ และพื้นที่สวน 47 ไร่
ผลผลิตหลัก ได้แก่ ข้าวสินเหล็กอินทรีย์ ข้าวหอมมะลิแดงอินทรีย์ และข้าวหอมนิลอินทรีย์ 

จัดระบบตรวจสอบภายใน กลุ่มมีการจัดระบบการควบคุมภายใน (รับรองแบบกลุ่ม) ตามมาตรฐาน  Lemon Farm Organic PGS และขายผลผลิตได้ในราคาที่เป็นธรรม เกษตรกรสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ปัจจุบัน

ศูนย์การเรียนรู้เพื่อชุมชน เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการพืชอินทรีย์ ในระบบโรงเรือนแบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการปลูก การดูแลพืช ด้านการตลาด เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง

<<Back