JOB OPPORTUNITIES
Lemon Farm ร้านสุขภาพของครอบครัวมุ่งมั่นที่จะคัดสรรอาหารอินทรีย์
อาหารธรรมชาติ 
สร้างสุขภาพดีให้ผู้บริโภค พร้อมร่วมดูแลเกษตรกรผู้ผลิต และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม