Nutrition Marketing Specialist

(1 Position)

Role & Responsibility:

  • ใช้ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการในการวางแผนธุรกิจ พัฒนาสินค้า/บริการ เพื่อสร้างยอดขาย

  • สร้างสรรค์ Content เพื่อสื่อสารคุณค่าด้านการกินอยู่แบบสุขภาพดีให้เหมาะกับ lifestyle ของกลุ่มลูกค้าในยุคปัจจุบัน

  • วางแผนการใช้สื่อ/ Platform ตาม Business Objective ให้เหมาะสมกับ content กลุ่มลูกค้าและงบประมาณ เพื่อส่งเสริมการขาย สร้างการรับรู้และจดจำแบรนด์ พร้อมวิธีการประเมิน วัดผล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

Qualification:

  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาอาหารและโภชนาการ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

  • มีความรู้ ความเข้าใจงานสื่อสารทางการตลาด การใช้ tools ทั้ง online และ offline เพื่อสร้างการรับรู้คุณค่าด้านสุขภาพให้กับลูกค้า

  • ประสบการณ์ 0-3 ปี

  • มีทักษะในการนำเสนองาน สื่อสารและประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร

  • สามารถริเริ่ม สร้างสรรค์งานได้ด้วยตนเอง เพื่อทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

 

ส่ง CV และจดหมายแนะนำตัวเองมาที่

lmfhr@lemonfarm.com

 <<BACK