ร่วมงานกับเรา

01/01/2022

A: สำนักงานกลาง 

1. หัวหน้าแผนกจัดหา ???? สมัครงาน
– ชาย/ หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
– วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาเศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีความละเอียดรอบคอบด้านงานเอกสาร
– มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร การประสานงาน และการเจรจาต่อรองที่ดี
– มีประสบการณ์ในการจัดหาพัสดุ การจัดจ้าง และสัญญาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี
รายละเอียดตำแหน่งงาน
– วางแผนการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ ให้สอดคล้องกับแผนดำเนินงานของบริษัทฯ
– ตรวจสอบและดูแลกระบวนการจัดซื้อ/การคัดเลือกผู้ขายหรือผู้รับจ้าง
– เจรจาต่อรองเรื่องราคา เงื่อนไขการค้า ระยะเวลาในการส่งมอบ เพื่อให้ได้คุณภาพและราคาที่เหมาะสมตรงความต้องการ
– ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารใบขอซื้อ(PR) ใบสั่งซื้อ(PO) รายงานเปรียบเทียบราคาพร้อมใบเสนอราคาก่อนนำเสนออนุมัติ
– ดูแลรับผิดชอบในการทำสัญญาจ้างเหมา สัญญาซื้อขายกับซัพพลายเออร์และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง


2. เจ้าหน้าที่จัดหา ???? สมัครงาน
– หญิง อายุ 22 – 35 ปี
– วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. – ปวส.
– มีความเข้าใจในหลักการจัดซื้อ/จัดหาวัสดุอุปกรณ์หรืองานบริการ
– มีประสบการณ์ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ หรือจัดจ้างงานตกแต่งร้านค้าปลีกหรือร้านอาหาร
– สามารถใช้ Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint)ได้เป็นอย่างดี
– พร้อมเริ่มงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดตำแหน่งงาน
– จัดหาวัสดุอุปกรณ์หรืองานบริการ
– ประสานงานภายในและภายนอก
– บันทึกข้อมูล
– จัดเตรียมเอกสาร
– งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย


3.เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด (Content Creator) ???? สมัครงาน
– เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาการตลาด นิเทศน์ศาสตร์, สื่อสารมวลชน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความสนใจงานสื่อสารเพื่อสร้างวิถีการบริโภคเพื่อสุขภาพ เกษตรอินทรีย์ ชุมชน
- มีพื้นฐานการทำงานสื่อ คิด เขียน นำเสนอไอเดีย คอนเทนต์ บทความ คลิป VDO ฯลฯ ทางสื่อ Online และ Offline เพื่อสร้างการเรียนรู้ให้กับลูกค้า
- หากมีประสบการณ์การทำงาน หรือไลฟ์สไตล์ด้านสุขภาพ การทำอาหาร เกษตรอินทรีย์ จะได้รับการพิจารณาพิเศษ

รายละเอียดตำแหน่งงาน
– คิด เขียน สร้างคอนเทนต์ ผ่านบทความ คลิป ทางสื่อ Online Offline
- ออกแบบแคมเปญการตลาด เพื่อการสื่อสารการตลาด สร้างการมีส่วนร่วมแก่ลูกค้า

 


4. Graphic Designer / Web Designer???? สมัครงาน
– สามารถทำงานออกแบบกราฟิค ทำArtwork และถ่ายตัดต่อคลิป VDO โดยใช้โปรแกรม illustrator, Photoshop, Premier Pro, Vegas Pro เป็นต้น
– หากมีความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ออกแบบ การจัดการเวปไซต์โดยใช้ PC โดยใช้โปรแกรม Word press, หรือ Magento จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดตำแหน่งงาน
– ออกแบบกราฟิคจัดทำ Artwork สิ่งพิมพ์ต่างๆ และผลิตคลิป VDO ทางสื่อ Online Offline
– สนับสนุนการจัดการเวปไซต์ และSocial Media Platform เช่น เฟสบุ๊ก, ไลน์ ขององค์กร


5. หัวหน้าแผนกการตลาด???? สมัครงาน
– ชาย / หญิง อายุ 30 ขึ้นไป
– วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาการตลาด สื่อสารทางการตลาด บริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีความรู้ความสามารถด้านการวางแผนการตลาดสินค้าทั้ง Online และ Offline
– มีทักษะการนำเสนอ และวิเคราะห์ภาพรวมทางการตลาดและกลุ่มเป้าหมาย
– มีความสนใจธุรกิจหรือกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชุมชนและประเทศ
– สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
รายละเอียดตำแหน่งงาน
– บริหารจัดการ วางแผนการตลาดให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าและงบประมาณ เพื่อส่งเสริมการขาย
– สร้างการรับรู้และจดจำแบรนด์ พร้อมวิธีการประเมินวัดผล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
– วิเคราะห์ข้อมูล วางแผนกลยุทธ์สร้างยอดขายด้วยการใช้ Platform ที่เหมาะสมทันสมัยเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
– วางแผนออกแบบ Content เพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เผยแพร่บนเว็บไซต์และสื่อต่างๆขององค์กร


6.ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน???? สมัครงาน
– ชาย/ หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
– วุฒิปริญญาตรี-โท ทางพาณิชยศาสตร์ บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน กระบวนการและเทคนิคต่างๆ
– มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
– มีประสบการณ์ในงานตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย 5 ปี
– สามารถเดินทางและปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
รายละเอียดตำแหน่งงาน
– บริหารงานตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับนโยบายและระเบียบข้อปฏิบัติต่างๆ ของบริษัท
– จัดทำและทบทวนขอบเขตงานตรวจสอบทั้งหมดเพื่อใช้วางแผนการตรวจสอบ
– ดำเนินการตรวจสอบและสรุปรายงานผลการตรวจสอบนำเสนอกรรมการบริหาร
– นำเสนอแนวทางป้องกัน ปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาระบบงาน ในสิ่งที่ตรวจพบได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน


7. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน???? สมัครงาน
– เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
– วุฒิปริญญาตรี ทางพาณิชยศาสตร์ บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีความรู้เกี่ยวกับ
– มีประสบการณ์ในการตรวจสอบภายใน 1-2 ปี
– สามารถเดินทางและปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
รายละเอียดตำแหน่งงาน
– ดำเนินการตรวจสอบระบบงานต่าง ๆตามที่ได้รับมอบหมายหรือวางแผนไว้
– จัดทำรายงานการตรวจสอบ บันทึกขั้นตอนผลการตรวจสอบ และรวบรวมเอกสารหลักฐานได้ถูกต้องตามข้อเท็จริง
– รวบรวมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์การปรับปรุงแก้ไข เพื่อเป็นข้อมูลในการประเมินผลประสิทธิภาพของระบบงานที่ตรวจสอบ


B: ธุรกิจ ONLINE

 

8. เจ้าหน้าที่ขาย Online ???? สมัครงาน
– ชาย/ หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
–  วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาการตลาด, การขาย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
–  สามารถใช้ Social Media เช่น Facebook, LineOA ได้อย่างคล่องแคล่ว
–  มีทักษะในการนำเสนอสินค้า ชอบงานขาย และรักงานบริการลูกค้า
–  ชอบการทำงานเป็นทีม
รายละเอียดตำแหน่งงาน
– แนะนำสินค้า และบริการให้กับลูกค้า โดยผ่านช่องทางของแบรนด์เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีของลูกค้าในการซื้อสินค้า และใช้บริการทั้งออนไลน์ และร้านค้า
–  รับผิดชอบการขายสินค้า ปิดการขาย ดูแลการจัดส่ง และติดตามผลหลังการขายทางออนไลน์


9. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายสินค้า ???? สมัครงาน
– ชาย/ หญิง อายุ 25-35 ปีขึ้นไป
– วุฒิปริญญาตรี
– วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรีด้านการตลาด โภชนาการ คหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ในการขายสินค้าอาหารในธุรกิจค้าปลีก จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีความรู้ความสนใจในด้านอาหารสุขภาพ
– มีทักษะชอบงานขายและงานบริการลูกค้า
– ชอบการทำงานเป็นทีม ชอบเรียนรู้ และกล้าแสดงออก
รายละเอียดตำแหน่งงาน
– ทำงานร่วมกับร้านสาขาเพื่อวางแผนกระตุ้นยอดขายสินค้าและแนะนำสินค้าให้เป็น ที่รู้จัก เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้
– สามารถเดินทางไปประจำสาขาต่างๆได้ เพื่อโปรโมทสินค้า สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า พร้อมเก็บรวบรวมข้อมูล ความพึงพอใจคำติชมของลูกค้า มาพัฒนาสินค้า  และบริการ


10. เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานการขาย และการจัดส่งสินค้า ???? สมัครงาน
– ชาย/ หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี
- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
- ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ คิดบวก พร้อมเรียนรู้งาน
รายละเอียดตำแหน่งงาน
– รับผิดชอบงานแพ็คสินค้า และการจัดส่งสินค้า ให้ถูกต้อง ส่งตรงเวลา สินค้าส่งถึงมือลูกค้าตามคุณภาพที่กำหนด
- ทำเอกสารตามระบบที่บริษัทฯ กำหนด
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


C: IT / MIS

11. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์อาวุโส (Data Analyst)???? สมัครงาน
– ชาย/ หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
– วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, เทคโนโลยีสารสนเทศ,คณิตศาสตร์ สถิติหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างน้อย 1-2 ปี
– มีความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานในด้านธุรกิจ และมีความเข้าใจทักษะด้าน SQL Data Querty
– สามารถใช้เครื่องมือทำ Data Visualization เช่น Power BI , Google Data Studio, Tableau เป็นต้น ได้
– มีความสามารถใช้ภาษา SQL, Python, R วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติได้
-เป็นผู้มีความสนใจใฝ่รู้ ช่างสังเกต ชอบเรื่องตัวเลขข้อมูล มีทักษะในการสรุปข้อมูลและสื่อสารได้ดี
รายละเอียดตำแหน่งงาน
– รับผิดชอบงานวิเคราะห์ข้อมูล สรุป และนำเสนอในรูป Data Visualization เพื่อหาโอกาสใหม่ๆ ทางการตลาด
– ร่วมออกแบบและพัฒนาระบบรายงานข้อมูล เพื่อใช้ในการติดตามผลและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติของส่วนต่างๆ
-ให้บริการข้อมูลตามคำขอใช้ข้อมูล (Data Request) จากส่วนงานต่างๆ
– บริหารโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับมอบหมาย


12. Full stack/ Front end Developer???? สมัครงาน
– ชาย/ หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
– วุฒิปริญญาตรี สาขา Computer Science, Software Engineering หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนา website full stack หรือ front end 1-2 ปี
– มีความรู้พื้นฐานที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ เช่น PHP, HTML, CSS, UI Development, JavaScript, Node.js, React.js, Vue.js, Angular
– มีความสนใจด้านงานที่เกี่ยวของกับ Ecommerce พิจารณาเป็น พิเศษสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์พัฒนา Magento
– สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้
– ชอบเรียนรู้ทดลอง ทำงานเป็นทีม
รายละเอียดตำแหน่งงาน
– พัฒนา Ecommerce website เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีในการ ซื้อของออนไลน์ให้กับลูกค้า
– ทำงานร่วมกับทีมการตลาดในการพัฒนา platform การขาย สินค้าออนไลน์ที่เหมาะกับสินค้าและกลุ่มเป้าหมาย


13. เจ้าหน้าที่ System Administrator???? สมัครงาน
– เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
– วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ การจัดการระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ด้านด้านการออกแบบ และดูแล บำรุงรักษาระบบ ICT Infrastructure (Server/Network) 1-3 ปี
– มีประสบการณ์งานให้บริการ IT Helpdesk & Service Support 1-3 ปี
รายละเอียดตำแหน่งงาน
– ดูแล ระบบ Server, Network และอุปกรณ์ ICT ภายในองค์กรให้พร้อมใช้งาน (AM/PM)
– ดูแล รักษาความปลอดภัยระบบ ICT องค์กรให้มีความเสถียรภาพ (System Security)
– ปฏิบัติงาน สำรองข้อมูลและการเรียกคืนข้อมูลตามระยะเวลาที่กำหนด (Backup / Recovery System & Data)
– ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย (Work Assignment)
– ส่วนร่วมในโครงการระบบ ICT Infrastructure (Project)
– ร่วมแก้ไขและสนับสนุนงานปัญหาระบบ ICT ( Ticket Service Support)
– ปฏิบัติงานร้องขอใช้งานระบบ ICT (User Request Support)


14. IT Support???? สมัครงาน
– เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
– วุฒิ ปวส. – ป.ตรี สาขาด้านคอมพิวเตอร์
– มีความรู้ในการติดตั้งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ รวมทั้ง Software
– สามารถจัดทำรายการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และต่อพ่วงรวมทั้ง Software และบำรุงรักษาให้ใช้งานได้
รวมทั้งวางแผนเพื่อจัดหาทดแทหรือเพิ่มเติม
– สามารถดูแลแก้ไขปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์และซอฟแวร์พื้นฐาน (Windown, MS Office) การใช้เมล์ และอินเตอร์เน็ตได้
รายละเอียดตำแหน่งงาน
– ดูแลรายการอุปกรณ์ IT (Server,Network,PC,POS,Printer,CCTV ฯลฯ) รวมทั้ง Software ใช้งานที่เกี่ยวข้องในบริษัท
– สำรวจปัญหาการใช้งานและความต้องการใช้งานอุปกรณ์ใหม่หรือทดแทนและจัดทำข้อกำหนดอุปกรณ์ที่ต้องการเพื่อการจัดหา
– เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการจัดหาและใช้งานเสนอผู้บริหาร
– ดูแลการติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ให้สามารถใช้งานได้ตามที่ต้องการ


ผู้สมัครยินยอมให้ข้อมูลส่วนตัวกับบริษัทฯเก็บรวบรวม และประมวลผล ตลอดจนเปิดเผยส่งหรือโอนข้อมูลภายใต้ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
สนใจสมัครงานติดต่อส่วนบุคคล

บริษัท  สังคมสุขภาพ  จำกัด 
( ศูนย์การค้าอเวนิว แจ้งวัฒนะ)
โทร.0-2575-2222 ต่อ 241-242,233
หรือ 02-575-3786,081-483-4970
สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่ วันจันทร์ – ศุกร์ 09.00 – 17.00 น.
ทาง email : [email protected]