ร่วมงานกับเรา

01/01/2022

A: สำนักงานกลาง 

1. เจ้าหน้าที่จัดหา ???? สมัครงาน
- หญิง อายุ 22 – 35 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. – ปวส.
- มีความเข้าใจในหลักการจัดซื้อ/จัดหาวัสดุอุปกรณ์หรืองานบริการ
- มีประสบการณ์ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ หรือจัดจ้างงานตกแต่งร้านค้าปลีกหรือร้านอาหาร
- สามารถใช้ Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint)ได้เป็นอย่างดี
- พร้อมเริ่มงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดตำแหน่งงาน
- จัดหาวัสดุอุปกรณ์หรืองานบริการ
- ประสานงานภายในและภายนอก
- บันทึกข้อมูล
- จัดเตรียมเอกสาร
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย


2. Graphic Designer / Web Designer???? สมัครงาน
- สามารถทำงานออกแบบกราฟิค ทำArtwork และถ่ายตัดต่อคลิป VDO โดยใช้โปรแกรม illustrator, Photoshop, Premier Pro, Vegas Pro เป็นต้น
- หากมีความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ออกแบบ การจัดการเวปไซต์โดยใช้ PC โดยใช้โปรแกรม Word press, หรือ Magento จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดตำแหน่งงาน
- ออกแบบกราฟิคจัดทำ Artwork สิ่งพิมพ์ต่างๆ และผลิตคลิป VDO ทางสื่อ Online Offline
- สนับสนุนการจัดการเวปไซต์ และSocial Media Platform เช่น เฟสบุ๊ก, ไลน์ ขององค์กร


3.ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการขาย ???? สมัครงาน
- ชาย-หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ, การตลาด, เศรษฐศาสตร์, พาณิชย์ศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์มากกว่า 5 ปี ในการวางระบบ และบริหารจัดการทีมร้านค้าปลีกที่มีสาขา 20 สาขาขึ้นไป
- มีความเป็นผู้นำ สามารถวิเคราะห์ และแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ดี
- มีความสามารถในการทำงานบนฐาน Digital


4.ผู้จัดการเขต ???? สมัครงาน
- ชาย / หญิง อายุ 30 ขึ้นไป
- วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สายอาหารหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีภาวะผู้นำ สามารถบริหารทีมได้ดี มีทักษะการสอนงาน
- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในการประสานงาน และมีความรับผิดชอบสูง
- มีประสบการณ์ด้านค้าปลีกอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป หรือมีประสบการณ์ตำแหน่ง ผู้จัดการเขตไม่ต่ำกว่า 2 ปี
- ผ่านงานในระดับผู้จัดการเขตไม่ต่ำกว่า 2 ปี มีทักษะด้านการสอนงานที่เป็นระบบ
- สามารถเดินทางและปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

รายละเอียดตำแหน่งงาน
- ควบคุมดูแลบริหารทีมงานให้ได้มาตรฐาน และสอดคล้องตามนโยบายบริษัทฯ
- ดูแลบริหารทีม บริหารยอดขาย ต้นทุน และสินค้าคงเหลือ
- ตรวจสอบและควบคุมมาตรฐานการทำงานให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด
- ให้คำแนะนำ ปรึกษาความช่วยเหลือในเรื่องของงานต่างๆเกี่ยวกับบริหารงานร้าน
- สอนงานและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา


5. ผู้จัดการการตลาด???? สมัครงาน
- ชาย / หญิง อายุ 35 ขึ้นไป
- วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร์, เศรษฐศาสตร์, นิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ความสามารถด้านการวางแผนการตลาดสินค้าทั้ง Online และ Offline
- มีทักษะการนำเสนอ และวิเคราะห์ภาพรวมทางการตลาดและกลุ่มเป้าหมาย
- มีความสามารถใน Digital Marketing และ Campaign Marketing
- มีความสนใจธุรกิจสินค้าส่งเสริมสุขภาพ และกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
- มีประสบการณ์เป็นผู้บริหารด้านการตลาด 5 ปีขึ้นไป

รายละเอียดตำแหน่งงาน
- บริหารจัดการ วางแผนการตลาดให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าและงบประมาณ เพื่อส่งเสริมการขาย
- วิเคราะห์ข้อมูลวางแผนกลยุทธ์สร้างยอดขายด้วยการใช้ Plafrom ที่เหมาะสมทันสมัยเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
- วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า วางแผนสร้างสรรค์ Campaign และสื่อสารลูกค้าตามกลุ่มเป้าหมาย
- วางแผนกลยุทธ์การตลาด CRM เพื่อพัฒนาประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้า, เข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่
- สร้างการรับรู้และจดจำแบรนด์ พร้อมวิธีการประเมินวัดผล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- วางแผนออกแบบ Content เพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เผยแพร่บนเว็บไซต์และสื่อต่างๆขององค์กร


6. หัวหน้าแผนกการตลาด???? สมัครงาน
- ชาย / หญิง อายุ 30 ขึ้นไป
- วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาการตลาด สื่อสารทางการตลาด บริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ความสามารถด้านการวางแผนการตลาดสินค้าทั้ง Online และ Offline
- มีทักษะการนำเสนอ และวิเคราะห์ภาพรวมทางการตลาดและกลุ่มเป้าหมาย
- มีความสนใจธุรกิจหรือกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชุมชนและประเทศ
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

รายละเอียดตำแหน่งงาน
- บริหารจัดการ วางแผนการตลาดให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าและงบประมาณ เพื่อส่งเสริมการขาย
- สร้างการรับรู้และจดจำแบรนด์ พร้อมวิธีการประเมินวัดผล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- วิเคราะห์ข้อมูล วางแผนกลยุทธ์สร้างยอดขายด้วยการใช้ Platform ที่เหมาะสมทันสมัยเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
- วางแผนออกแบบ Content เพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เผยแพร่บนเว็บไซต์และสื่อต่างๆขององค์กร


7.เจ้าหน้าที่บริหารสินค้าอาวุโส???? สมัครงาน
- ชาย/ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิปริญญาตรีด้านอาหารและโภชนาการ, คหกรรมศาสตร์, การตลาด หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- มีความรอบรู้ทันสมัยคล่องตัวมีทัศนคติ และมนุษย์สัมพันธ์ดี
- มีทักษะในการติดต่อประสานงานต่างๆ ทั้งหน่วยงานภายใน, ภายนอก
- มีความรู้ประสบการณ์ในสายงานอาหาร/ธุรกิจค้าปลีก 3 ปีขึ้นไปจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

รายละเอียดตำแหน่งงาน
- บริหารสินค้าที่นำเข้ามาจำหน่ายให้ตรงความต้องการ และทันท่วงที
- บริหารยอดขายสินค้าเพื่อวางแผนบริหารสินค้าให้เหมาะสม และเพียงพอ
- วิเคราะห์เทรนด์สินค้าใหม่ๆที่น่าสนใจ คัดเลือกและนำเสนอเพื่อนำมาจำหน่าย
- ประสานงานฝ่ายขาย/ผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาสินค้า และยอดขาย
- ประสานงาน Supplier เพื่อบริหารจัดการผลิตสินค้า
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


8.เจ้าหน้าที่อาวุโสสรรหาว่าจ้าง ???? สมัครงาน
- ชาย/ หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
- วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาการจัดการ การตลาด ทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ทำงานแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์ มีความยืดหยุ่น และมีทัศนคติในการทำงานเชิงบวก
- มีทักษะการติดต่อสื่อสาร และการประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอก
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีทางด้านสรรหาว่าจ้าง

รายละเอียดตำแหน่งงาน
- ดำเนินการงานสรรหา, สัมภาษณ์, คัดเลือกเบื้องต้น หรือการรับพนักงานทดแทนตำแหน่งเดิม
- ออกแบบพัฒนาปรับปรุงขั้นตอนหรือ กระบวนการในการคัดเลือกพนักงาน
- สรรหาแหล่งข้อมูลหรือเครื่องมือใหม่ๆ และทันสมัยเกี่ยวกับการสรรหา
- ติดต่อประสานงานกับแหล่งงานต่าง ๆ เช่น สถาบันศึกษา สมาคม/ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงาน และอื่น ๆ
- จัดทำสัญญาจ้างงานและข้อตกลงในการว่าจ้าง และการทดลองงาน
- จัดระบบการเก็บใบสมัคร และเก็บเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาให้ครบถ้วน


9.หัวหน้าแผนกบัญชี???? สมัครงาน
- วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี (ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีได้)
- เคยเป็นหัวหน้าแผนกบัญชี ไม่น้อยกว่า 3 ปี
- เคยใช้โปรแกรมทางบัญชีสำหรับบริษัทขนาดกลางขึ้นไป ได้แก่ Business Plus หรือ ERP อื่น
- มีประสบการณ์ทำต้นทุนการผลิตอาหาร หรือร้านอาหาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้ระบบบัญชีและมาตรฐานทางบัญชีเป็นอย่างดี
- มีความรู้ทางภาษีอากรอย่างดี
- สามารถใช้โปรแกรม Excel, Word และโปรแกรมการนำเสนอในที่ประชุม
- มีความเป็นผู้นำ แก้ปัญหาเฉพาะหน้า และทำงานภายใต้ความกดดันได้

รายละเอียดตำแหน่งงาน
- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการจ่ายเงิน และการบันทึกบัญชีให้เป็นไปตามหลักกฎหมายและกฎระเบียบขอ้บังคับของบริษัทฯ
- ตรวจสอบการจัดทำรายงานภาษีอากร ได้แก่ รายงานภาษีซื้อ (ภพ.30) ภงด. 3 และ 53, ภพ. 36
- ร่วมตรวจนับสินทรัพย์ต่าง ๆ ของบริษัททั้งสินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์หมุนเวียน
- จัดทำรายงานทางการเงินที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้แก่บัญชีต้นทุน เจ้าหนี้คงค้าง อายุเจ้าหนี้ ฯลฯ เป็นรายเดือนและจัดทำรายละเอียดประกอบการเงินสิ้นปี
- ปรับปรุงกระบวนการทางบัญชี และติดต่อประสานงานกับแผนกอื่น ๆ เพื่อให้การดำเนินงานของส่วนบัญชีเป็นไปด้วยความราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
- ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย


10.ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน???? สมัครงาน
- ชาย/ หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
- วุฒิปริญญาตรี-โท ทางพาณิชยศาสตร์ บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน กระบวนการและเทคนิคต่างๆ
- มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
- มีประสบการณ์ในงานตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย 5 ปี
- สามารถเดินทางและปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

รายละเอียดตำแหน่งงาน
- บริหารงานตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับนโยบายและระเบียบข้อปฏิบัติต่างๆ ของบริษัท
- จัดทำและทบทวนขอบเขตงานตรวจสอบทั้งหมดเพื่อใช้วางแผนการตรวจสอบ
- ดำเนินการตรวจสอบและสรุปรายงานผลการตรวจสอบนำเสนอกรรมการบริหาร
- นำเสนอแนวทางป้องกัน ปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาระบบงาน ในสิ่งที่ตรวจพบได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน


11. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน???? สมัครงาน
- เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
- วุฒิปริญญาตรี ทางพาณิชยศาสตร์ บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในการตรวจสอบภายใน 1-2 ปี
- สามารถเดินทางและปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

รายละเอียดตำแหน่งงาน
- ดำเนินการตรวจสอบระบบงานต่าง ๆตามที่ได้รับมอบหมายหรือวางแผนไว้
- จัดทำรายงานการตรวจสอบ บันทึกขั้นตอนผลการตรวจสอบ และรวบรวมเอกสารหลักฐานได้ถูกต้องตามข้อเท็จริง
- รวบรวมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์การปรับปรุงแก้ไข เพื่อเป็นข้อมูลในการประเมินผลประสิทธิภาพของระบบงานที่ตรวจสอบ


B: ธุรกิจ ONLINE

12. หัวหน้าแผนกการตลาด Online ???? สมัครงาน
- วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป สาขาการตลาด การสื่อสาร การบริหารธุรกิจ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ความเข้าใจในการทำการตลาดออนไลน์ เช่น Google Analytics
- สามารถนำเสนองาน สื่อสาร และประสานงานทั้งภายใน และภายนอกองค์กร
- มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวกับ Digital Marketing / Ecommerce Business / Social Media 3 ปีขึ้นไป

รายละเอียดตำแหน่งงาน
- บริหารจัดการ วางแผนการตลาด แบบ O2O (Online to Offline Marketing)
- วางแผนกลยุทธ์สร้างยอดขายด้วยการใช้ Digital Marketing Tools
- สามารถเลือกใช้ Online Marketing Tools ที่เหมาะสม เข้าใจ Insight ของลูกค้า


13. Product Specialist ???? สมัครงาน
- ชาย/ หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความสนใจเรื่องอาหารสุขภาพ
- มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์, Marketing
- สื่อสารภาษาไทย/อังกฤษได้ในระดับพื้นฐาน/ดี

รายละเอียดตำแหน่งงาน
- พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพที่ตงกับความต้องการของตลาดสร้างการเติบโตทางธุรกิจตามเป้าหมายบริษัท
- วางแผนการตลาดตลอด Product Life Cycle
- นำเสนอ/พัฒนาการใช้งานผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดการใช้งานและเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย


14. เจ้าหน้าที่ขายสินค้าเลมอนฟาร์ม ???? สมัครงาน
- ชาย/ หญิง อายุ 25-35 ปีขึ้นไป
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด โภชนาการคหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในการขายสินค้าอาหารในธุรกิจค้าปลีก จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้ความสนใจในด้านอาหารสุขภาพ
- มีทักษะชอบงานขายและงานบริการลูกค้า
- ชอบการทำงานเป็นทีม ชอบเรียนรู้ และกล้าแสดงออก

รายละเอียดตำแหน่งงาน
- ทำงานร่วมกับร้านสาขาเพื่อวางแผนกระตุ้นยอดขายสินค้าและแนะนำสินค้าให้เป็น ที่รู้จัก เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้
- สามารถเดินทางไปประจำสาขาต่างๆได้ เพื่อโปรโมทสินค้า สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า พร้อมเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจคำติชมของลูกค้า มาพัฒนาสินค้าและบริการ


C: IT / MIS

15. IT Operations Manager???? สมัครงาน
- เพศชาย อายุ 35 ขึ้นไป
- วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป ทางด้านคอมพิวเตอร์ร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ในเรื่องการให้บริการสนับสนุนด้าน IT และมีประสบการณ์ในการทำงานระดับผู้จัดการในงานมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีประสบการณ์ด้านการออกแบบ และกำกับดูแลบำรุงรักษาระบบ ICT Infrastructure (Server/Network)

รายละเอียดตำแหน่งงาน
- ดูแลทีมงานให้บริการทางด้าน IT ซึ่งประกอบด้วยโครงข่ายการสื่อสารข้อมูลระหว่างสาขาและภายใน
สำนักงาน Data Center และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานทั้งการติดต่อสื่อสารภายในและการบริการลูกค้าที่ร้าน และOnline ได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพมีความปลอดภัยในการใช้งาน
- บริหารจัดเตรียมระบบหรือโครงการ IT ต่าง ๆ ข้างต้นให้มีความสามารถในการใช้งานภายในสำนักงาน และเพื่อรองรับการบริการลูกค้าทั้งหน้าร้านและ Online ได้อย่างสะดวก และรวดเร็วทันต่อการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมลูกค้า
- มีความสนใจเทคโนโลยี IT และความสามารถวางแผนงบประมาณ และนำเสนอผู้บริหารเพื่อดำเนินการได้


 

16. IT system Development Manager???? สมัครงาน
- เพศชาย อายุ 35 ขึ้นไป
- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และ/หรือการบริหารโครงการ IT
- มีความรู้เกี่ยวกับระบบ ERP ระบบข้อมูล SQL และระบบ Web applications เป็นอย่างน้อย
- มีความสนใจในเทคโนโลยีหรือวิธีการพัฒนาระบบงานต่าง ๆ ให้สำเร็จลุล่วงเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานทั้งภายในและภายนอก
- มีประสบการ์ในการบริหารโครงการ IT มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดตำแหน่งงาน
- ดูแลทีมงานในการพัฒนาระบบต่าง ๆ ทั้งการสั่งซื้อสินค้า วัสดุอุปกรณ์ การขายส่ง การขายหน้าร้าน การขาย Onlineระบบคลังสินค้า และระบบบัญชีการเงิน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ดีทั่วไป
- บริหารโครงการต่าง ๆ ที่ดำเนินการให้สำเร็จสามารถใช้งานอย่างถูกต้องตรงความเป็นจริง และมีประสิทธิภาพสำหรับผู้ใช้งาน
- ดูแลทีมงานในการจัดทำข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนำเสนอผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องในการใช้ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ


 

17. Full stack/ Front end Developer???? สมัครงาน
- ชาย/ หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
- วุฒิปริญญาตรี สาขา Computer Science, Software Engineering หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนา website full stack หรือ front end 1-2 ปี
- มีความรู้พื้นฐานที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ เช่น PHP, HTML, CSS, UI Development, JavaScript, Node.js, React.js, Vue.js, Angular
- มีความสนใจด้านงานที่เกี่ยวของกับ Ecommerce พิจารณาเป็น พิเศษสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์พัฒนา Magento
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้
- ชอบเรียนรู้ทดลอง ทำงานเป็นทีม

รายละเอียดตำแหน่งงาน
- พัฒนา Ecommerce website เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีในการ ซื้อของออนไลน์ให้กับลูกค้า
- ทำงานร่วมกับทีมการตลาดในการพัฒนา platform การขาย สินค้าออนไลน์ที่เหมาะกับสินค้าและกลุ่มเป้าหมาย


18. IT Support???? สมัครงาน
- เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
- วุฒิ ปวส. – ป.ตรี สาขาด้านคอมพิวเตอร์
- มีความรู้ในการติดตั้งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ รวมทั้ง Software
- สามารถจัดทำรายการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และต่อพ่วงรวมทั้ง Software และบำรุงรักษาให้ใช้งานได้
รวมทั้งวางแผนเพื่อจัดหาทดแทหรือเพิ่มเติม
- สามารถดูแลแก้ไขปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์และซอฟแวร์พื้นฐาน (Windown, MS Office) การใช้เมล์ และอินเตอร์เน็ตได้

รายละเอียดตำแหน่งงาน
- ดูแลรายการอุปกรณ์ IT (Server,Network,PC,POS,Printer,CCTV ฯลฯ) รวมทั้ง Software ใช้งานที่เกี่ยวข้องในบริษัท
- สำรวจปัญหาการใช้งานและความต้องการใช้งานอุปกรณ์ใหม่หรือทดแทนและจัดทำข้อกำหนดอุปกรณ์ที่ต้องการเพื่อการจัดหา
- เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการจัดหาและใช้งานเสนอผู้บริหาร
- ดูแลการติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ให้สามารถใช้งานได้ตามที่ต้องการ


ผู้สมัครยินยอมให้ข้อมูลส่วนตัวกับบริษัทฯเก็บรวบรวม และประมวลผล ตลอดจนเปิดเผยส่งหรือโอนข้อมูลภายใต้ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562


สนใจสมัครงานติดต่อส่วนบุคคล

บริษัท  สังคมสุขภาพ  จำกัด 
( ศูนย์การค้าอเวนิว แจ้งวัฒนะ)
โทร.0-2575-2222 ต่อ 241-242,233
หรือ 02-575-3786,081-483-4970
สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่ วันจันทร์ – ศุกร์ 09.00 – 17.00 น.
ทาง email : lmfhr9@gmail.com