ร่วมงานกับเรา

01/01/2022

A: สำนักงานกลาง 

1. หัวหน้าแผนกจัดหา ???? สมัครงาน
– ชาย/ หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
– วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาเศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีความละเอียดรอบคอบด้านงานเอกสาร
– มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร การประสานงาน และการเจรจาต่อรองที่ดี
– มีประสบการณ์ในการจัดหาพัสดุ การจัดจ้าง และสัญญาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี
รายละเอียดตำแหน่งงาน
– วางแผนการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ ให้สอดคล้องกับแผนดำเนินงานของบริษัทฯ
– ตรวจสอบและดูแลกระบวนการจัดซื้อ/การคัดเลือกผู้ขายหรือผู้รับจ้าง
– เจรจาต่อรองเรื่องราคา เงื่อนไขการค้า ระยะเวลาในการส่งมอบ เพื่อให้ได้คุณภาพและราคาที่เหมาะสมตรงความต้องการ
– ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารใบขอซื้อ(PR) ใบสั่งซื้อ(PO) รายงานเปรียบเทียบราคาพร้อมใบเสนอราคาก่อนนำเสนออนุมัติ
– ดูแลรับผิดชอบในการทำสัญญาจ้างเหมา สัญญาซื้อขายกับซัพพลายเออร์และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง


2. เจ้าหน้าที่จัดหา ???? สมัครงาน
– หญิง อายุ 22 – 35 ปี
– วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. – ปวส.
– มีความเข้าใจในหลักการจัดซื้อ/จัดหาวัสดุอุปกรณ์หรืองานบริการ
– มีประสบการณ์ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ หรือจัดจ้างงานตกแต่งร้านค้าปลีกหรือร้านอาหาร
– สามารถใช้ Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint)ได้เป็นอย่างดี
– พร้อมเริ่มงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดตำแหน่งงาน
– จัดหาวัสดุอุปกรณ์หรืองานบริการ
– ประสานงานภายในและภายนอก
– บันทึกข้อมูล
– จัดเตรียมเอกสาร
– งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย


3. Graphic Designer / Web Designer???? สมัครงาน
– สามารถทำงานออกแบบกราฟิค ทำArtwork และถ่ายตัดต่อคลิป VDO โดยใช้โปรแกรม illustrator, Photoshop, Premier Pro, Vegas Pro เป็นต้น
– หากมีความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ออกแบบ การจัดการเวปไซต์โดยใช้ PC โดยใช้โปรแกรม Word press, หรือ Magento จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดตำแหน่งงาน
– ออกแบบกราฟิคจัดทำ Artwork สิ่งพิมพ์ต่างๆ และผลิตคลิป VDO ทางสื่อ Online Offline
– สนับสนุนการจัดการเวปไซต์ และSocial Media Platform เช่น เฟสบุ๊ก, ไลน์ ขององค์กร


4. หัวหน้าแผนกการตลาด???? สมัครงาน
– ชาย / หญิง อายุ 30 ขึ้นไป
– วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาการตลาด สื่อสารทางการตลาด บริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีความรู้ความสามารถด้านการวางแผนการตลาดสินค้าทั้ง Online และ Offline
– มีทักษะการนำเสนอ และวิเคราะห์ภาพรวมทางการตลาดและกลุ่มเป้าหมาย
– มีความสนใจธุรกิจหรือกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชุมชนและประเทศ
– สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
รายละเอียดตำแหน่งงาน
– บริหารจัดการ วางแผนการตลาดให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าและงบประมาณ เพื่อส่งเสริมการขาย
– สร้างการรับรู้และจดจำแบรนด์ พร้อมวิธีการประเมินวัดผล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
– วิเคราะห์ข้อมูล วางแผนกลยุทธ์สร้างยอดขายด้วยการใช้ Platform ที่เหมาะสมทันสมัยเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
– วางแผนออกแบบ Content เพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เผยแพร่บนเว็บไซต์และสื่อต่างๆขององค์กร


5. เจ้าหน้าที่อาวุโสสรรหาว่าจ้าง???? สมัครงาน
– ชาย/ หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
– วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาการจัดการ การตลาด ทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– ทำงานแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์ มีความยืดหยุ่น และมีทัศนคติในการทำงานเชิงบวก
– มีทักษะการติดต่อสื่อสาร และการประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอก
– มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีทางด้านสรรหาว่าจ้าง
รายละเอียดตำแหน่งงาน
– ดำเนินการงานสรรหา, สัมภาษณ์, คัดเลือกเบื้องต้น หรือการรับพนักงานทดแทนตำแหน่งเดิม
– ออกแบบพัฒนาปรับปรุงขั้นตอนหรือกระบวนการในการคัดเลือกพนักงาน
– สรรหาแหล่งข้อมูลหรือเครื่องมือใหม่ๆ และทันสมัยเกี่ยวกับการสรรหา
– ติดต่อประสานงานกับแหล่งงานต่าง ๆ เช่น สถาบันศึกษา สมาคม/ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงาน และอื่น ๆ
– จัดทำสัญญาจ้างงานและข้อตกลงในการว่าจ้างและการทดลองงาน
– จัดระบบการเก็บใบสมัคร และเก็บเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาให้ครบถ้วน


6.ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน???? สมัครงาน
– ชาย/ หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
– วุฒิปริญญาตรี-โท ทางพาณิชยศาสตร์ บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน กระบวนการและเทคนิคต่างๆ
– มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
– มีประสบการณ์ในงานตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย 5 ปี
– สามารถเดินทางและปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
รายละเอียดตำแหน่งงาน
– บริหารงานตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับนโยบายและระเบียบข้อปฏิบัติต่างๆ ของบริษัท
– จัดทำและทบทวนขอบเขตงานตรวจสอบทั้งหมดเพื่อใช้วางแผนการตรวจสอบ
– ดำเนินการตรวจสอบและสรุปรายงานผลการตรวจสอบนำเสนอกรรมการบริหาร
– นำเสนอแนวทางป้องกัน ปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาระบบงาน ในสิ่งที่ตรวจพบได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน


7. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน???? สมัครงาน
– เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
– วุฒิปริญญาตรี ทางพาณิชยศาสตร์ บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีความรู้เกี่ยวกับ
– มีประสบการณ์ในการตรวจสอบภายใน 1-2 ปี
– สามารถเดินทางและปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
รายละเอียดตำแหน่งงาน
– ดำเนินการตรวจสอบระบบงานต่าง ๆตามที่ได้รับมอบหมายหรือวางแผนไว้
– จัดทำรายงานการตรวจสอบ บันทึกขั้นตอนผลการตรวจสอบ และรวบรวมเอกสารหลักฐานได้ถูกต้องตามข้อเท็จริง
– รวบรวมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์การปรับปรุงแก้ไข เพื่อเป็นข้อมูลในการประเมินผลประสิทธิภาพของระบบงานที่ตรวจสอบ


B: ธุรกิจ ONLINE

8. หัวหน้าทีม Online Fulfillment???? สมัครงาน
– วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาการจัดการโลจิสติกส์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ด้านการจัดการคลังสินค้าอย่างน้อย 2-3 ปี
– สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้
รายละเอียดตำแหน่งงาน
– วางแผนงานและบริหารจัดการ Online Fulfiliment ให้มีประสิทธิภาพ
– การจัดการคลังสินค้า online, วางแผนการสั่งสินค้าให้เพียงพอ
– การแพ็คสินค้า และการจัดส่งสินค้า ถูกต้อง ตรงเวลา สินค้าส่งถึงมือลูกค้าตามคุณภาพที่กำหนด
– การจัดการงานเอกสารให้เรียบร้อยถูกต้องตามที่บริษัทฯ กำหนดอื่นๆ ตามที่ได้รับหมอบหมาย


9. เจ้าหน้าที่ขาย Online ???? สมัครงาน
– ชาย/ หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
–  วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาการตลาด, การขาย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
–  สามารถใช้ Social Media เช่น Facebook, LineOA ได้อย่างคล่องแคล่ว
–  มีทักษะในการนำเสนอสินค้า ชอบงานขาย และรักงานบริการลูกค้า
–  ชอบการทำงานเป็นทีม
รายละเอียดตำแหน่งงาน
– แนะนำสินค้า และบริการให้กับลูกค้า โดยผ่านช่องทางของแบรนด์เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีของลูกค้าในการซื้อสินค้า และใช้บริการทั้งออนไลน์ และร้านค้า
–  รับผิดชอบการขายสินค้า ปิดการขาย ดูแลการจัดส่ง และติดตามผลหลังการขายทางออนไลน์


10. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายสินค้า ???? สมัครงาน
– ชาย/ หญิง อายุ 25-35 ปีขึ้นไป
– วุฒิปริญญาตรี
– วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรีด้านการตลาด โภชนาการ คหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ในการขายสินค้าอาหารในธุรกิจค้าปลีก จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีความรู้ความสนใจในด้านอาหารสุขภาพ
– มีทักษะชอบงานขายและงานบริการลูกค้า
– ชอบการทำงานเป็นทีม ชอบเรียนรู้ และกล้าแสดงออก
รายละเอียดตำแหน่งงาน
– ทำงานร่วมกับร้านสาขาเพื่อวางแผนกระตุ้นยอดขายสินค้าและแนะนำสินค้าให้เป็น ที่รู้จัก เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้
– สามารถเดินทางไปประจำสาขาต่างๆได้ เพื่อโปรโมทสินค้า สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า พร้อมเก็บรวบรวมข้อมูล ความพึงพอใจคำติชมของลูกค้า มาพัฒนาสินค้า  และบริการ


C: IT / MIS

 

11. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์อาวุโส (Data Analyst)???? สมัครงาน
– ชาย/ หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
– วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, เทคโนโลยีสารสนเทศ,คณิตศาสตร์ สถิติหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างน้อย 1-2 ปี
– มีความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานในด้านธุรกิจ และมีความเข้าใจทักษะด้าน SQL Data Querty
– สามารถใช้เครื่องมือทำ Data Visualization เช่น Power BI , Google Data Studio, Tableau เป็นต้น ได้
– มีความสามารถใช้ภาษา SQL, Python, R วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติได้
-เป็นผู้มีความสนใจใฝ่รู้ ช่างสังเกต ชอบเรื่องตัวเลขข้อมูล มีทักษะในการสรุปข้อมูลและสื่อสารได้ดี
รายละเอียดตำแหน่งงาน
– รับผิดชอบงานวิเคราะห์ข้อมูล สรุป และนำเสนอในรูป Data Visualization เพื่อหาโอกาสใหม่ๆ ทางการตลาด
– ร่วมออกแบบและพัฒนาระบบรายงานข้อมูล เพื่อใช้ในการติดตามผลและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติของส่วนต่างๆ
-ให้บริการข้อมูลตามคำขอใช้ข้อมูล (Data Request) จากส่วนงานต่างๆ
– บริหารโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับมอบหมาย


12. Full stack/ Front end Developer???? สมัครงาน
– ชาย/ หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
– วุฒิปริญญาตรี สาขา Computer Science, Software Engineering หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนา website full stack หรือ front end 1-2 ปี
– มีความรู้พื้นฐานที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ เช่น PHP, HTML, CSS, UI Development, JavaScript, Node.js, React.js, Vue.js, Angular
– มีความสนใจด้านงานที่เกี่ยวของกับ Ecommerce พิจารณาเป็น พิเศษสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์พัฒนา Magento
– สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้
– ชอบเรียนรู้ทดลอง ทำงานเป็นทีม
รายละเอียดตำแหน่งงาน
– พัฒนา Ecommerce website เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีในการ ซื้อของออนไลน์ให้กับลูกค้า
– ทำงานร่วมกับทีมการตลาดในการพัฒนา platform การขาย สินค้าออนไลน์ที่เหมาะกับสินค้าและกลุ่มเป้าหมาย


13. เจ้าหน้าที่ System Administrator???? สมัครงาน
– เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
– วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ การจัดการระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ด้านด้านการออกแบบ และดูแล บำรุงรักษาระบบ ICT Infrastructure (Server/Network) 1-3 ปี
– มีประสบการณ์งานให้บริการ IT Helpdesk & Service Support 1-3 ปี
รายละเอียดตำแหน่งงาน
– ดูแล ระบบ Server, Network และอุปกรณ์ ICT ภายในองค์กรให้พร้อมใช้งาน (AM/PM)
– ดูแล รักษาความปลอดภัยระบบ ICT องค์กรให้มีความเสถียรภาพ (System Security)
– ปฏิบัติงาน สำรองข้อมูลและการเรียกคืนข้อมูลตามระยะเวลาที่กำหนด (Backup / Recovery System & Data)
– ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย (Work Assignment)
– ส่วนร่วมในโครงการระบบ ICT Infrastructure (Project)
– ร่วมแก้ไขและสนับสนุนงานปัญหาระบบ ICT ( Ticket Service Support)
– ปฏิบัติงานร้องขอใช้งานระบบ ICT (User Request Support)


14. IT Support???? สมัครงาน
– เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
– วุฒิ ปวส. – ป.ตรี สาขาด้านคอมพิวเตอร์
– มีความรู้ในการติดตั้งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ รวมทั้ง Software
– สามารถจัดทำรายการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และต่อพ่วงรวมทั้ง Software และบำรุงรักษาให้ใช้งานได้
รวมทั้งวางแผนเพื่อจัดหาทดแทหรือเพิ่มเติม
– สามารถดูแลแก้ไขปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์และซอฟแวร์พื้นฐาน (Windown, MS Office) การใช้เมล์ และอินเตอร์เน็ตได้
รายละเอียดตำแหน่งงาน
– ดูแลรายการอุปกรณ์ IT (Server,Network,PC,POS,Printer,CCTV ฯลฯ) รวมทั้ง Software ใช้งานที่เกี่ยวข้องในบริษัท
– สำรวจปัญหาการใช้งานและความต้องการใช้งานอุปกรณ์ใหม่หรือทดแทนและจัดทำข้อกำหนดอุปกรณ์ที่ต้องการเพื่อการจัดหา
– เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการจัดหาและใช้งานเสนอผู้บริหาร
– ดูแลการติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ให้สามารถใช้งานได้ตามที่ต้องการ


15.ช่างโครงการ ???? สมัครงาน
- ชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
- วุฒิ ปวส - ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า, สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, สาขาเครื่องกล,สาขาก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านการเขียนแบบ และอ่านแบบ ด้วยโปรแกรม Autocad 2D,3D Revet หรืออื่น 1-2 ปี
- มีประสบการณ์ควบคุมงานโครงการขนาดเล็ก 1-2 ปี
- มีประสบการ์ด้านเครื่องทำความเย็นและระบบปรับอากาศจะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
- ขับรถยนต์ หรือจักรยานยนต์ได้ และมีใบอนญาตในการขับขี่
- ลักษณะงานสายปฏิบัติการ สามารถทำงานกะกลางคืนได้
รายละเอียดงาน
- งานเขียนแบบระบบ M&E(machanical and electrical engineering) ที่ได้รับมอบหมาย
- คุมงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย
- ประมาณราคาเพื่อการดำเนิการเบื้องต้น


16.ธุรการส่วนสารสนเทศและศูนย์ปฏิบัติการ ???? สมัครงาน
- ชาย / หญิง อายุ 20 -30 ปี
- วุฒิ ปวช – ปวส.ขึ้นไป
- ใช้คอมพิวเตอร์ EXCEL,WORD,POWER POINT ได้ดี
- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับด้านการติดต่อประสานงานที่ดี
- สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ และประสานงานได้ดี
- มีประสบการณ์ทำงานด้านการจัดทำอกสารและจัดเก็บ มีความละเอียด รอบคอบ
- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
รายละเอียดงาน
- รับเรื่องงานซ่อมบำรุงเบื้องต้น ประเภทงาน PM, BM, CM
- บันทึกข้อมูลรายละเอียดงานซ่อมบำรุงใน Program Excel และ Program Visual Maintenance
- จัดทำรายงานการสรุปงานซ่อมประจำสัปดาห์ และประจำเดือน
- จัดทำสรุปอะไหล่ใน Stock และจัดทำ PR สั่งซื้ออุปกรณ์ และเอกสารทำจ่าย Supplier
- ดูแล และจัดเก็บเอกสารทั้งหมดในแผนกซ่อมบำรุง
- ประสานผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่รับเรื่องจนจบจนถึงงานเสร็จเรียบร้อย( ทั้งงานซ่อมบำรุง และงานเปิดสาขาใหม่)
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย


ผู้สมัครยินยอมให้ข้อมูลส่วนตัวกับบริษัทฯเก็บรวบรวม และประมวลผล ตลอดจนเปิดเผยส่งหรือโอนข้อมูลภายใต้ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
สนใจสมัครงานติดต่อส่วนบุคคล

บริษัท  สังคมสุขภาพ  จำกัด 
( ศูนย์การค้าอเวนิว แจ้งวัฒนะ)
โทร.0-2575-2222 ต่อ 241-242,233
หรือ 02-575-3786,081-483-4970
สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่ วันจันทร์ – ศุกร์ 09.00 – 17.00 น.
ทาง email : lmfhr9@gmail.com

Recommended for you