Terms and Conditions

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานนี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อท่านเข้าถึง และ/หรือ ใช้บริการ www.lemonfarm.com ซึ่งเว็บไซต์และชื่อโดเมนนี้ได้รับการจัดการและเป็นเจ้าของโดยบริษัท สังคมสุขภาพ จำกัด (“บริษัท”) Health Society Company Limited

 1. การเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์ สินค้า และบริการผ่านทางเว็บไซต์นี้ (รวมเรียกว่า "การใช้บริการ") อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ (เรียกว่า "เงื่อนไขการให้บริการ") สำหรับการใช้บริการ ท่านจะต้องยอมรับเงื่อนไขการให้บริการ ซึ่งรวมถึงนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านควรตรวจสอบหน้านี้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข
 2. กรณีที่ท่านตกลงซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ นอกจากข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และนโยบายการใช้คุกกี้จะมีผลผูกพันกับท่านแล้ว ท่านจะต้องผูกพันตามข้อตกลงการซื้อสินค้าเช่นกัน ดังนั้น ท่านควรศึกษาข้อตกลงการซื้อสินค้าโดยละเอียดก่อนที่ท่านจะตกลงซื้อสินค้า
 3. ข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์เป็นข้อมูลสำหรับผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์จากประเทศไทยเท่านั้น บริษัทไม่รับรองว่าสินค้าหรือบริการที่ปรากฏบนเว็บไซต์ที่เข้าใช้งานจากในประเทศไทยจะสามารถใช้การได้หรือเหมาะสมกับการใช้งานในกรณีที่ผู้เช้าใช้งานเว็บไซต์จากสถานที่อื่น

บัญชีผู้ใช้งาน

 1. ท่านจะต้องสมัครบัญชีผู้ใช้งานกับบริษัทเพื่อที่จะสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ โดยในการสมัครบัญชีผู้ใช้งาน
ท่านให้การรับรองต่อบริษัทดังต่อไปนี้

            ก) ท่านมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์

            ข) หากท่านอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ท่านได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรมของท่านแล้ว หรือ ท่านอยู่ในความปกครองดูแลของผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรมของท่าน

            ค) ท่านใช้ตัวตนที่แท้จริงของท่าน

            ง) ท่านจะคงไว้ซึ่งข้อมูลส่วนตัวของท่านหรือแจ้งความเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่านทันที เพื่อให้ข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลที่แท้จริง ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

 1. ท่านเป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษาบัญชีผู้ใช้งานของท่านให้เป็นความลับ รวมถึงการเข้าถึงคอมพิวเตอร์ของท่านเองแต่เพียงผู้เดียว นอกจากนี้ ท่านตกลงที่จะรับผิดชอบต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านของท่าน
 2. บัญชีผู้ใช้งาน มีไว้เพื่อการใช้งานเฉพาะบุคคลและเป็นของเจ้าของบัญชีนั้นแต่เพียงผู้เดียว ไม่สามารถโอน ให้ยืม หรือจำหน่ายสิทธิในการใช้บัญชีของตนแก่บุคคลภายนอก ขณะเดียวกันบุคคลภายนอกก็ไม่สามารถรับช่วงสิทธิหรือสืบทอดบัญชีจากผู้ใช้ดังกล่าวได้เช่นกัน

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 1. บริษัทจะใช้วิธีการที่เหมาะสมในการจัดการ รักษา และดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคล ตามนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

การใช้บริการ

 1. ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ สมาร์ทโฟน อุปกรณ์สื่อสารอื่นๆ ระบบปฏิบัติการ วิธีการเชื่อมต่อสื่อสารและกระแสไฟฟ้า ฯลฯ ซึ่งจำเป็นต่อการใช้บริการฯ ทั้งนี้ ผู้ใช้เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
 2. บริษัทอาจหยุดการให้บริการฯ ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ผู้ใช้ในกรณีดังต่อไปนี้

            ก) เมื่อทำการบำรุงรักษา ซ่อมแซมระบบ หรือระบบขัดข้อง

            ข) เมื่อไม่สามารถให้บริการได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น อุบัติเหตุ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ สงคราม การจลาจล และข้อพิพาทแรงงาน

            ค) เพื่อรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้หรือบุคคลภายนอก หรือเพื่อดำเนินภาระกิจอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในกรณีฉุกเฉิน

            ง) เมื่อบริษัทเห็นว่ามีความจำเป็นและเป็นการสมควรนอกจากกรณีที่ได้ระบุไว้ในข้อ ก) ถึง ค) ข้างต้น

 1. บริษัทจะไม่รับผิดใดๆ ต่อความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากการที่ท่านไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการนี้
 2. ข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์มีไว้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทขอปฏิเสธการให้การรับรองโดยปริยายหรือโดยชัดแจ้งบนเว็บไซต์ รวมทั้งบริษัทปฏิเสธที่จะรับรองความถูกต้อง ความเหมาะสม ความสามารถในการใช้งาน และความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ตามที่บริษัทอาจทำได้ตามกฎหมาย
 3. บริษัทจะไม่รับผิดต่อความสูญเสียหรือเสียหายอันเกิดจากการที่ท่านใช้งานหรืออ้างอิงข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ หรือสิ่งที่ประกาศบนเว็บไซต์หรือเชื่อมต่อถึงเว็บไซต์ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความผิดพลาด ความประมาทเลินเล่อ การละเมิด การหมิ่นประมาท ข้อความอันเป็นเท็จ หรือเหตุอื่นใดที่อาจนำไปสู่การฟ้องคดีหรือการเรียกร้องได้
 4. เจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของบริษัทไม่มีอำนาจที่จะให้การรับรอง รับประกัน หรือให้ถ้อยคำเกี่ยวกับข้อมูลที่ปรากฏ
บนเว็บไซต์ และบริษัทจะไม่ผูกพันกับการรับรอง การรับประกัน หรือการให้ถ้อยคำที่กระทำโดยไม่ได้รับมอบอำนาจไม่ว่ากรณีใดๆ
 5. บริษัทจะไม่รับผิดต่อความสูญเสีย ความเสียหาย ค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน ความล่าช้า หรือความรับผิดอื่นใด อันอาจเป็นผลมาจากเหตุหนึ่งเหตุใดจากการกระทำของท่าน หรือปัจจัยที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัท

ข้อตกลงการซื้อสินค้า

 1. ในการสั่งซื้อ ท่านสามารถทำการซื้อสินค้าภายใต้ข้อกำหนดของเงื่อนไขการให้บริการ ทุกการสั่งซื้อจะขึ้นอยู่กับความพร้อมของสินค้าและการยืนยันราคาสั่งซื้อ เวลาในการจัดส่งอาจแตกต่างกันตามการให้บริการของบริษัทขนส่ง หรือเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท
 2. ท่านจะต้องสมัครบัญชีผู้ใช้งานกับบริษัทเพื่อที่จะสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ แจ้งอีเมลที่มีการใช้งานอยู่ รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และที่อยู่ในประเทศไทยเพื่อบริการจัดส่งสินค้า
 3. เมื่อท่านทำการสั่งซื้อสินค้า ท่านจะได้รับอีเมลยืนยันการสั่งซื้อ อีเมลนี้จะเป็นเพียงการรับทราบ จะไม่ถือว่าเป็นการยอมรับการสั่งซื้อ ข้อตกลงของการสั่งซื้อสินค้าจะยังไม่เกิดขึ้นจนกว่าการชำระเงินจะเสร็จสมบูรณ์และได้รับการอนุมัติจากบริษัทแล้ว
 4. บริษัทพยายามที่จะทำให้ข้อมูลสินค้าที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้มีความถูกต้องที่สุด ทั้งนี้ความผิดพลาด (รวมถึงข้อผิดพลาดของการประมวลผล) อาจเกิดขึ้นได้ หากบริษัทพบข้อผิดพลาดด้านราคาหรือการชำระค่าสินค้าใดๆ บริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบโดยเร็วที่สุด และให้สิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อ หากบริษัทไม่สามารถติดต่อท่านได้ บริษัทจะทำการยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นๆ หากท่านได้ทำการชำระเงินก่อนที่การสั่งซื้อถูกยกเลิก ท่านจะได้รับการคืนเงินเต็มจำนวน
 5. รูปภาพที่ปรากฏบนเว็บไซต์มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นภาพประกอบเท่านั้น โปรดอ่านคำบรรยายลักษณะสินค้าเพื่อรับทราบข้อมูลรวมทั้งรายละเอียดของสินค้าที่ถูกต้องและครบถ้วน
 6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา สินค้า คำบรรยายลักษณะสินค้า บริการ และข้อเสนอพิเศษอื่นใดได้ตลอดเวลา ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว
 7. บริษัทไม่รับประกันในกรณีต่อไปนี้

            ก) ราคาสินค้าหรือบริการที่ปรากฏบนเว็บไซต์จะมีราคาเท่ากับราคาสินค้าหรือบริการที่ร้านสาขา (และในทางกลับกัน)


            ข) โปรโมชั่นที่นำเสนอบนเว็บไซต์จะเป็นโปรโมชั่นเดียวกับที่นำเสนอที่ร้านสาขา

            ค) สินค้าหรือบริการที่ลดราคาบนเว็บไซต์จะลดราคาที่ร้านสาขา

 1. การบริการอาจมีข้อผิดพลาดของการพิมพ์ ข้อผิดพลาดอื่นๆ ความไม่ถูกต้องและความไม่สมบูรณ์ ดังนั้นบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง หรือความไม่สมบูรณ์ และมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงข้อมูลได้ตลอดเวลาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำสั่งซื้อใดๆ ที่ท่านเว้นว่างเกี่ยวกับข้อมูลในการบริการ ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดหรือความไม่ถูกต้อง หรือข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบัน ข้อมูลที่เกี่ยวกับราคา, การจัดส่งสินค้า, เงื่อนไขการชำระเงิน หรือนโยบายการคืนสินค้า
 2. ราคาของสินค้าและค่าจัดส่งที่แสดงได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว
 3. รหัสส่วนลดข้อเสนอรหัสส่วนลดจะมีเป็นครั้งคราว ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการสั่งซื้อใดๆ หรือสินค้าที่ระบุไว้ผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้น เงื่อนไขการใช้รหัสส่วนลดจะขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่ระบุไว้
 4. บริการจัดส่งสินค้าทั้งหมดดำเนินการโดยผู้ให้บริการบุคคลภายนอก
 5. หากท่านไม่สามารถอยู่รับสินค้าตามกำหนดเวลาจัดส่งได้ด้วยตนเอง ท่านจะต้องจัดให้มีบุคคลอายุ 20 ปีขึ้นไปที่สามารถรับสินค้าแทท่านได้ และตกลงให้บริษัทปฏิบัติตามคำสั่งของบุคคลดังกล่าวเสมือนเป็นคำสั่งของท่านเอง บริษัทไม่มีหน้าที่ต้องตรวจสอบว่าบุคคลดังกล่าวได้รับมอบอำนาจจากท่านให้เป็นผู้รับสินค้าที่สั่งซื้อแทนท่านได้จริงหรือไม่ ทั้งนี้ ผู้ให้บริการจัดส่งสินค้าไม่มีสิทธิส่งมอบสินค้าที่ไม่มีผู้ใดลงนามรับสินค้า ในกรณีที่ไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้ตามกำหนดเวลา ท่านจะต้องชำระค่าบริการสำหรับการจัดส่งสินค้าครั้งใหม่ต่อไป
 6. เมื่อได้รับสินค้า ท่านมีหน้าที่ตรวจสอบสินค้า สภาพของบรรจุภัณฑ์ และจำนวนสินค้าว่าถูกต้อง และลงนามในหลักฐานการจัดส่งสินค้าเพื่อยืนยันความถูกต้องของสินค้า หากพบปัญหาหรือความไม่ถูกต้องของสินค้า ท่านจะต้องระบุรายละเอียดของปัญหามาที่เจ้าหน้าที่บริการทางเว็บไซต์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือดำเนินการแก้ไขปัญหานั้นๆ
 7. ไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อและบริการได้เมื่อมีการชำระเงินและยืนยันแล้ว เมื่อท่านต้องการความช่วยเหลือโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่บริการทางเว็บไซต์
 8. การคืนสินค้าและการคืนเงิน บริษัทไม่มีสิทธิ์ในสินค้าที่ส่งคืนจนกว่าสินค้านั้นๆ จะมาถึงคลังสินค้า การคืนเงินอาจทำได้โดยไม่เรียกร้องการคืนสินค้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัท สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคืนสินค้าและการคืนเงิน โปรดดูที่นโยบายการคืนสินค้า

ทรัพย์สินทางปัญญา

 1. ท่านตกลงว่าจะไม่ใช้เว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ หรือเพื่อกระทำการที่ผิดกฎหมาย หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทหรือบุคคลที่สาม
 2. เว็บไซต์และข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อความ กราฟฟิก สัญลักษณ์ รูปภาพ ซอฟท์แวร์ รหัสแหล่งที่มา และเครื่องหมายการค้า เป็นลิขสิทธิ์ สิทธิการออกแบบ เครื่องหมายการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ของบริษัทและ/หรือผู้ได้รับอนุญาตจากบริษัทและอยู่ภายใต้การควบคุมโดยบริษัทและ/หรือผู้ได้รับอนุญาตจากบริษัท ท่านไม่มีสิทธิลอกเลียนแบบ ทำซ้ำ เผยแพร่ อัพโหลด ดาวน์โหลด ประกาศ ถ่ายทอด จัดเก็บในระบบกู้ข้อมูล แก้ไข ดัดแปลงหรือทำให้ปรากฏในที่สาธารณะ หรือกระจายข้อมูลในทางใดๆ ซึ่งเนื้อหาหรือส่วนใดๆ ของเว็บไซต์ไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ใดก็ตามโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อน เว้นแต่เป็นการดาวน์โหลดข้อเท็จจริงที่ปรากฏบนเว็บไซต์เฉพาะเพื่อประโยชน์แก่การใช้งานในทางส่วนตัวและไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ทางการค้าเท่านั้น ทั้งนี้ ท่านจะต้องไม่ทำให้ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายทางการค้า หรือการแจ้งเตือนความเป็นเจ้าของสิทธิต่างๆ ได้รับความเสียหาย
 3. ท่านไม่มีสิทธิบังคับใช้สิทธิ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ในสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดที่ปรากฏบนเว็บไซต์ซึ่งเป็นของบริษัทหรือผู้ได้รับอนุญาตจากบริษัท เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทหรือผู้ได้รับอนุญาตจากบริษัทก่อนแล้วแต่กรณี
 4. การเผยแพร่เนื้อหาหรือการกระทำใดๆที่ได้ทำผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เท่ากับท่านยินยอมและอนุญาตให้บริษัทได้รับกรรมสิทธิ์การใช้งาน แบบไม่ผูกขาดทั่วโลก ทั้งยังปลอดค่าลิขสิทธิ์สำหรับการนำไปใช้ ทำซ้ำ แก้ไข และใช้ประโยชน์จากเนื้อหานั้นๆในทุกรูปแบบและทุกจุดประสงค์

ข้อจำกัดการใช้งาน

 1. เมื่อเข้าใช้งานในเว็บไซต์ ห้ามไม่ให้ท่านกระทำการดังต่อไปนี้

            ก) รบกวนหรือทำให้ใช้การไม่ได้ซึ่งการทำงานด้านความปลอดภัยในของเว็บไซต์ หรือระบบที่ป้องกันหรือจำกัดการใช้ หรือ

                การคัดลอกเนื้อหาที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์

            ข) ให้ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับรายละเอียดบัญชีผู้ใช้งานของท่าน

            ค) ใช้ข้อมูลอัตลักษณ์ของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้น หรือทำให้เข้าใจผิดว่าท่านกำลังกระทำการแทนบุคคล

                นิติบุคคล หรือองค์กร

            ง) ใช้งานเว็บไซต์เมื่อบริษัทได้ระงับหรือห้ามท่านไม่ให้ใช้งาน

            จ) ส่งข้อความขยะ ขยะไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือข้อความซ้ำ

            ฉ) กระทำการหรือเกี่ยวข้องกับการกระทำที่ผิดกฎหมาย

            ช) แก้ไข รบกวน สกัด ทำให้เสียระบบ หรือเจาะเข้าระบบของเว็บไซต์

            ซ) ใช้เว็บไซต์ในทางที่ผิดโดยรู้อยู่แล้วว่าจะเป็นการนำเข้าไวรัส มัลแวร์ โทรจานส์ เวิร์ม (worms), ระเบิดตรรกะ (logic   

                 bombs) หรือสิ่งอื่น ที่มีลักษณะเดียวกัน หรือโดยกระทำการใดๆ ที่เป็นการทำให้เว็บไซต์หรืออุปกรณ์ของผู้เข้าใช้เว็บไซต์

                เสียหาย หรือส่งผลกระทบซึ่งเป็นอันตรายต่อการใช้งานของผู้เข้าใช้เว็บไซต์

            ฌ) จัดเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์โดยฝ่าฝืนเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้

            ญ) ทำร้าย ทำอันตราย หรือกลั่นแกล้งผู้ใช้งานเว็บไซต์รายอื่น หรือบุคลากรของบริษัท

 

 1. ข้อมูลในเว็บไซต์ อาจมีการแสดงความเห็น ข้อแนะนำ หรือบทความจากหลายแหล่ง กรณีเช่นนี้ บริษัทไม่ยืนยันความถูกต้องแน่นอน ของข้อมูลดังกล่าว ท่านจึงพึงพิจารณาด้วยวิจารณญาณของท่านเอง บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่ต้องรับผิดต่อท่านหรือบุคคลใดๆ ที่เกิดความเสียหายทั้งทางตรง ทางอ้อม ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายโดยบังเอิญ ความสูญหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องกับการไม่สามารถดำเนินการ ข้อผิดพลาด การงดเว้นการกระทำ การสอดแทรก ความบกพร่อง หรือความล่าช้าในการดำเนินการ หรือการถ่ายโอนข้อมูล ไวรัสคอมพิวเตอร์ การไม่ทำงานของเครือข่ายหรือระบบหรือเว็บไซต์ ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าบริษัทจะได้รับแจ้งถึงความเป็นได้ในการเกิดความเสียหาย ความสูญหาย หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวแล้วก็ตาม

การเชื่อมต่อและการแบ่งปัน 

 1. การเชื่อมต่อหรือช่องทางการแบ่งปัน (ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) บล็อก และสถานที่หรือบริการเชื่อมต่ออื่นใดในลักษณะเดียวกัน) ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ มีไว้สำหรับการใช้งานและความสะดวกสบายของท่านเท่านั้น การเชื่อมต่อที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไม่ได้มีไว้สำหรับการรับรองหรือการแนะนำของบริษัทและไม่ได้หมายความว่าบริษัทมีความเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์อื่นที่มีการเชื่อมต่อไปถึง บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของบริษัท และบริษัทจะไม่รับผิดต่อความสูญเสีย ความเสียหาย ค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน หรือความรับผิดอื่นใดที่เกิดขึ้นจากการกระทำของท่าน
 2. โปรดรับทราบว่าหากท่านทำการแบ่งปันเนื้อหาใดไปยังแพลทฟอร์มอื่น องค์กรที่อนุญาตให้มีการแบ่งปันอาจมีการกำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าวแยกเป็นอีกข้อตกลงหนึ่งต่างหากจากข้อตกลงที่กำหนดโดยบริษัท ทั้งนี้ โปรดตรวจสอบข้อตกลงและเงื่อนไขของเว็บไซต์อื่นที่ท่านประสงค์จะแบ่งปันเนื้อหาไปยังเว็บไซต์นั้น ซึ่งอาจมีการกำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขที่ห้ามไม่ให้ท่านแบ่งปันเนื้อหาบางอย่างของบริษัทไปยังเว็บไซต์ดังกล่าว

การระงับการใช้

 1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยับยั้งหรือระงับการเข้าถึงเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน รวมถึงมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือลบเนื้อหาและการเผยแพร่อื่นๆที่ได้กระทำในเว็บไซต์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อจำกัดความรับผิด

 1. ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ท่านรับทราบและยอมรับว่าการใช้งานเว็บไซต์อยู่ภายใต้ความเสี่ยงของท่านเองทั้งสิ้น บริษัทจะไม่รับผิดต่อความเสียหายใดๆ รวมถึง ความเสียหายทางตรง ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายโดยบังเอิญ หรือความเสียหายเกี่ยวเนื่อง ความสูญหาย หรือการขาดกำไรหรือรายได้ อันเกิดจากการใช้งาน การเข้าถึง หรือการไม่สามารถใช้งานหรือเข้าถึงเว็บไซต์ได้
 2. เว็บไซต์อาจมีการเชื่อมโยงหรือแสดงเนื้อหาของบุคคลที่สาม รวมทั้งเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยองค์กรหรือบุคคล (เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม) เนื้อหาของบุคคลที่สามและเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท บริษัทจะไม่รับรอง อนุมัติ ให้การรับประกันใดๆ หรือข้อเรียกร้องเกี่ยวกับบุคคลที่สาม เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม หรือผลิตภัณฑ์ การบริการหรือข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม หรือในส่วนของเจ้าของหรือผู้ดำเนินการเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือการดำเนินการขององค์กรนั้นๆ หากท่านใช้เนื้อหาของบุคคลที่สามหรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นด้วยตัวของบุคคลผู้นั้นเอง
 3. หากท่านกระทำการใดๆ อันเป็นการฝ่าฝืนข้อตกลงการใช้งานฉบับนี้และบริษัทไม่ได้ดำเนินการใดต่อท่าน กรณีดังกล่าวไม่อาจถือได้ว่าบริษัทสละสิทธิในการดำเนินการต่อท่านตามสิทธิที่บริษัทมี และบริษัทยังคงไว้ซึ่งสิทธิที่จะบังคับตามสิทธิและเรียกร้องให้ท่านชดเชยความเสียหายในภายหลัง หรือในโอกาสอื่นเมื่อท่านฝ่าฝืนข้อตกลงการใช้งานฉบับนี้อีก
 4. ขอบเขตอำนาจศาลเงื่อนไขการให้บริการนี้อยู่ภายใต้กฎหมายของราชอาณาจักรไทย
 5. หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อสอบถามบริษัทได้ทั้งทางไปรษณีย์หรือทางอีเมล ตามรายละเอียดดังนี้

 

  

บริษัท สังคมสุขภาพ จำกัด

104/34 หมู่ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง

เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

อีเมล: customer@lemonfarm.com

    

ประกาศ เรื่อง ข้อกำหนดและเงื่อนไข ณ วันที่ 1 มกราคม 2564