กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตพืชคุณภาพท่าเมือง จ.อุบลราชธานี

19/11/2020

เริ่มต้นจากเกษตรกรในพื้นที่ต.ท่าเมือง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลฯ ที่มีความสนใจการทำเกษตรอินทรีย์ในวิถีพอเพียง และเป็นการรักษาวิถีชีวิตของคนในชุมชน รวมตัวกันเพื่อการผลิตข้าวในรูปแบบเกษตรอินทรีย์เพื่อลดการใช้สารเคมี ปัจจุบันได้ขยายเครือข่ายเพิ่มโซนพื้นที่เกษตรอินทรีย์ไปยังอำเภออื่นๆในจ.อุบล จ.ศรีสะเกษ จ.อำนาจเจริญ จ.ชัยภูมิ ผลผลิตหลักคือข้าวข้าวกล้องงอกต่างๆ แตงโม ถั่วเหลืองและธัญพืชอินทรีย์ที่ปลูกหลังฤดูกาลทำนา

พ.ศ.2548
พี่ภา ภาวดี สุพรรณสาย (ผู้นำกลุ่ม) ในวัยเด็กพี่ภาช่วยพ่อแม่ทำนา และได้เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับวิถีชีวิตของชาวนาที่ไม่สามารถกำหนดราคาผลผลิตเองได้ หลังได้รับการศึกษาและมีประสบการณ์การทำงาน จึงเลือกกลับภูมิลำเนาและทำเกษตรอินทรีย์ หวังพัฒนาอาชีพการทำนาให้เป็นอาชีพที่มั่นคงมีรายได้เลี้ยงครอบครัวและใช้ชีวิตในชนบท

พ.ศ.2549
จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน เริ่มต้นงานพัฒนาด้วยความตั้งใจที่จะทำธุรกิจจากการทำนาจึงชักชวนเกษตรกรพี่น้องในหมู่บ้านจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน เริ่มกิจกรรมการพัฒนาด้วยการขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จากกรมส่งเสริมการเกษตรแต่เนื่องจากยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องมาตรฐาน ทำให้ยังไม่ผ่านการรับรองในปีนั้น
-สมัครเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ โดยการสนับสนุนของสมาคมเกษตรกรก้าวหน้า ที่อุบลราชธานี และได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล และมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร รวมทั้งการบริหารการจัดการกลุ่มเกษตรกรรายย่อยตามมาตรฐานสินค้าแฟร์เทรด
พ.ศ.2557
-เข้าร่วม Lemon Farm Organic PGS มีพื้นที่ทั้งหมด 220.75 ไร่ สมาชิก 24 รายเลมอนฟาร์มลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่องการทำเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม และได้รับความสนใจจากเกษตรกรสมาชิกเข้าร่วมโครงการ 17 ครอบครัว หลังจากได้แลกเปลี่ยนกันและกันระหว่างทีมส่งเสริมและเกษตรกร ทำให้เกษตรกรมั่นใจในกระบวนการและเข้าร่วมโครงการเพิ่มอีก 7 ครอบครัว สมาชิกส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรหญิงใจสู้ มีผลผลิตหลัก คือ ข้าวกล้องงอกหอมมะลิ105
-ปลูกพืชหลังนา สร้างรายได้ตลอดทั้งปี หลังจากทำกระบวนการกับทางเลมอนฟาร์มได้ประมาณ 1 ฤดูกาลผลิต เจ้าหน้าที่ส่งเสริมจึงได้ชักชวนให้สมาชิกลองปลูกพืชหลังนาดู นอกจากจะช่วยบำรุงดินแล้ว ยังสามารถสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกตลอดทั้งปีด้วย

พ.ศ.2558
-ขยายฐานสมาชิก ไปยังโซน อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ เพิ่มปริมาณผลผลิตข้าวกล้องงอกหอมมะลิ105 และสมาชิกเริ่มฟื้นฟูสวนแก้วมังกรเดิมที่มีอยู่2ไร่
พ.ศ.2559
-เริ่มส่งผลผลิตแก้วมังกรอินทรีย์สีขาว สีแดง และเพิ่มพื้นที่ปลูกแก้วมังกร
พ.ศ.2561
-เดือนมีนาคม จัดพิธีปฏิญญาและตรวจประเมินระบบกลุ่ม โดยมีท่านนายอำเภอดอนมดแดง(นายพงษ์ธร จันทร์สวัสดิ์) และคณะผู้บริหารเลมอนฟาร์มร่วมตรวจประเมิน

-ขยายฐานสมาชิก ไปยังโซน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ เพิ่มปริมาณผลผลิตข้าวกล้องงอกหอมมะลิ105 ข้าวกล้องงอกไรซ์เบอร์รี่ ทดลองการปลูกธัญพืชหลังนา
พ.ศ.2562
-ขยายฐานสมาชิก ไปยังโซน อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ เพิ่มปริมาณผลผลิตข้าวกล้องงอกหอมมะลิแดง
-กลุ่มพัฒนาผลผลิตสร้างความหลากหลายให้สมาชิกมีรายได้ทุกช่วงฤดูกาล โดยมีผลผลิตข้าวกล้องงอกหอมมะลิ105 หอมมะลิแดง ไรซ์เบอร์รี่ ข้าวกล้องงอกรวม3สี ผลไม้แก้วมังกร กระเจี๊ยบแห้ง
พ.ศ.2564
-เพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ ข้าวกล้องเขียวน้ำนม จำหน่ายปีแรกช่วงเดือนตุลาคมจำนวน700กก.
-ขยายฐานสมาชิก ไปยังโซน อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ เพิ่มปริมาณผลผลิตข้าวกล้องงอกไรซ์เบอร์รี่ แตงโมอินทรีย์หลังนา และผลไม้กล้วย มะละกอ

ปัจจุบัน
-มีสมาชิก 26 ราย จากพื้นที่ผลิตอาหารอินทรีย์ 4จังหวัด ผลผลิตที่มี ข้าวกล้องงอกต่างๆ ข้าวกล้องเขียวน้ำนม แก้งมังกร ถั่วเหลือง แตงโม