กระบวนการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม Lemon Farm Organic PGS

15/03/2022

Participatory Guarantee Systems (PGS)

     ในปี 2558 เลมอนฟาร์มได้เริ่มโครงการ Eat Right – Eat Organic พัฒนาการผลิตสนับสนุนเกษตรกรรายย่อยให้เข้าสู่กระบวนการมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และเป็นตลาดที่แน่นอนรองรับผลผลิตให้กับเกษตรกรโดยไม่ผ่านคนกลาง โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยใช้กลไกกระบวนการรับรองคุณภาพแบบมีส่วนร่วมของชุมชน (PGS) ซึ่งนำมาตรฐานอินทรีย์ของ IFOAM มาปรับเสริมเข้ากับวิถีของชุมชน

ปัจจุบันมีสมาชิก 10 กลุ่ม ในพื้นที่ 7 จังหวัด มีสมาชิกรวม 322 ครอบครัว พื้นที่ผลิตอาหารอินทรีย์ 3,560 ไร่

7 กระบวนการที่เราพิถีพิถัน ส่งมอบคุณภาพที่ดีที่สุดถึงมือผู้บริโภคตลอดห่วงโซ่อาหาร

     ผักและผลไม้ในร้านเลมอนฟาร์ม เป็นการทำงานร่วมกับเกษตรกรอินทรีย์ในเครือข่ายทั่วประเทศ เพื่อสร้างอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ไร้สารเคมีให้ทุกท่านตามมาตรฐาน Lemon Farm Organic PGS ส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยได้มีอาชีพ ทำเกษตรกรรมที่ยั่งยืน ไม่ทำลายดิน น้ำ สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างอาหารที่สะอาดปราศจากสารเคมี ปลอดภัย และได้มาตรฐาน

     ในปี 2561 เครือข่าย Lemon Farm Organic PGS เป็น 1 ใน 3 เครือข่าย ที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) จนถึงปัจจุบัน Click >>

     สุขภาพดี เริ่มต้นจากฟาร์มอินทรีย์ สู่โต๊ะอาหารที่บ้านเรา ตลอดเส้นทางการทำงานร่วมกับชุมชน เพื่อส่งมอบอาหารที่ดีที่สุดสำหรับสุขภาพผู้บริโภค และครอบครัว เราได้พบว่าอาหารอินทรีย์ มิได้มีความหมายแค่เป็นอาหารปลอดพิษที่วางขายในซุปเปอร์มาร์เก็ต แต่ยังเป็นกระบวนการที่สร้างการเรียนรู้ พัฒนา สร้างความภาคภูมิใจ เปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตให้เกษตรกรรายย่อย สร้างคุณค่าที่สอดคล้องไปกับวิถีชุมชน และสังคมที่เข้มแข็งยั่งยืน ในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง