กลุ่มเกษตรกรรายย่อย Lemon Farm Organic PGS

30/04/2022

A Journey to the Healthy-Happy & Sustainable Community

     มุ่งพัฒนาเครือข่ายเพื่อนเกษตรกร เพื่อส่งมอบอาหารดี สุขภาพดีแก่ผู้บริโภค 25 ปีที่เลมอนฟาร์มส่งเสริมการผลิตและบริโภคอาหารอินทรีย์ โดยใช้กลไกการตลาดเชื่อมโยงผู้ผลิตอินทรีย์และสมาชิกผู้บริโภคเข้าด้วยกัน เรามีผลผลิตอินทรีย์จำหน่ายตลอดปี ผลผลิตมาจากผู้ผลิตที่ได้รับมาตรฐานอินทรีย์สากลและกลุ่มเกษตรกรรายย่อยที่มุ่งมั่นผลิตอาหารในวิถีอินทรีย์ แต่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลไม่สะดวก เลมอนฟาร์มจึงสนับสนุนให้เข้าสู่ระบบอินทรีย์ PGS โดยเริ่มดำเนินงานในปี 2557 ปัจจุบันเรามีกลุ่มเกษตรกรหัวใจอินทรีย์ที่มาร่วมกันสร้างอาหารที่ดี โดยมีระบบการรับรองมาตรฐานเลมอนฟาร์ม PGS เป็นเครื่องมือในการการันตีคุณภาพผลผลิต รวม 9 กลุ่ม 7 จังหวัด