Shop By
Shop By
Functional Food
  1. No Calorie 2 items
Price

Probiotic Foods & Fermented Foods

หลักเกณฑ์การคัดสินค้าโพรไบโอติก
• อาหารที่มีจุลินทรีย์โพรไบโอติกชนิดที่ได้การรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าเกิดผลดีต่อสุขภาพของผู้บริโภค
• โดยยังคงมีปริมาณจุลินทรีย์โพรไบโอติกที่ยังมีชีวิตอยู่ คงเหลืออยู่ในผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 106 CFU ต่ออาหาร 1 กรัม ตลอดอายุการเก็บรักษาของอาหาร

หลักเกณฑ์การคัดสินค้าอาหารหมักธรรมชาติ
• อาหารหมักธรรมชาติ ผลิตด้วยกระบวนการหมักแบบธรรมชาติ หรือภูมิปัญญาดั้งเดิม
• เป็นแหล่งของจุลินทรีย์ธรรมชาติ (Live Microbes) ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
• ไม่ใช้สารกันเสีย