Eat Real Food กินสบาย...ไกลโรค รอแก้ไข

01/09/2023

กินดีไม่เสี่ยงโรคเรื้อรัง (NCDs)
Health Food Pyramid
รูปแบบการบริโภคอาหารที่ได้รับการรับรองทางวิทยาศาสตร์ว่าทำให้มีสุขภาพดีลดความเสี่ยงเป็นโรค NCDs