LEMON FARM ORGANIC PGS 

Participatory Guarantee Systems (PGS) ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม

     ในปี 2558 เลมอนฟาร์มได้เริ่มโครงการ Eat Right – Eat Organic พัฒนาการผลิตสนับสนุนเกษตรกรรายย่อยให้เข้าสู่กระบวนการมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และเป็นตลาดที่แน่นอนรองรับผลผลิตให้กับเกษตรกรโดยไม่ผ่านคนกลาง โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  โดยใช้กลไกกระบวนการรับรองคุณภาพแบบมีส่วนร่วมของชุมชน (PGS) ซึ่งนำมาตรฐานอินทรีย์ของ IFOAM มาปรับเสริมเข้ากับวิถีของชุมชน

     ปัจจุบันมีสมาชิก 11  กลุ่ม ในพื้นที่ 8 จังหวัด มีสมาชิกรวม 162 คน พื้นที่ผลิตอาหารอินทรีย์ 2,057 ไร่

  


 

Lemon Farm Organic PGS จากฟาร์มอินทรีย์ สู่โต๊ะอาหารที่บ้านเรา
เส้นทางพืชผักอินทรีย์เพื่อสุขภาพ และความสุขพอเพียง

     ตลอดเส้นทางการทำงานร่วมกับชุมชน เพื่อส่งมอบอาหารที่ดีที่สุดสำหรับสุขภาพผู้บริโภค และครอบครัว เราได้พบว่าอาหารอินทรีย์ มิได้มีความหมายแค่เป็นอาหารปลอดพิษที่วางขายในซุปเปอร์มาร์เก็ต แต่ยังเป็นกระบวนการที่สร้างการเรียนรู้ พัฒนา สร้างความภาคภูมิใจ เปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตให้เกษตรกรรายย่อย สร้างคุณค่าที่สอดคล้องไปกับวิถีชุมชน และสังคมที่เข้มแข็งยั่งยืน ในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

 

<<BACK