สมาชิกมีวันหมดอายุหรือไม่

สมาชิกไม่มีวันหมดอายุ สมัครแล้วสามารถใช้ได้ต่อเนื่องคะแนนสะสมมีอายุ 1 ปีนับตั้งแต่วันเริ่มสะสม