ตรวจสอบที่มาของผัก ผลไม้อินทรีย์ได้อย่างไร

“ผักทุกต้น คุณรู้ว่าใครปลูก” ผักผลไม้อินทรีย์ภายใต้มาตรฐานของ Lemon Farm Organic PGS สามารถตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ที่มาได้จากรหัส 6 ตัวที่ติดไว้ที่ถุง หมายเลข 4 ตัวแรกแสดงรหัสกลุ่ม และหมายเลข 2 ตัวหลังแสดง รหัสเกษตรกร

สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่นี่