Lemon Farm Organic PGS คืออะไร

Lemon Farm Organic PGS คือ ระบบการพัฒนาอาหารอินทรีย์คุณภาพ ที่เลมอนฟาร์มร่วมกับเกษตรกรในเครือข่ายใช้ในการพัฒนาผักผลไม้อินทรีย์ที่ปลอดภัย สามารถตรวจสอบแหล่งที่มา สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค

Lemon Farm Organic Participatory Guarantee Systems (PGS) หรือ ระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม เป็นกระบวนการรับรองมาตรฐานคุณภาพสินค้าเกษตรอินทรีย์ ที่สมาชิกกลุ่มเกษตรกรในเครือข่าย Lemon Farm Organic PGS กับเลมอนฟาร์ม ร่วมกันกำหนดมาตรฐานบนหลักการของมาตรฐานการทำเกษตรอินทรีย์ IFOAM (สหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ) มาปรับเสริมให้เข้ากับวิถีของชุมชน เช่น การกำหนดให้เกษตรกรในกลุ่มร่วมกันดูแลพื้นที่ป่า หรือกฎที่ร่วมกันออกแบบเพื่อสร้างความโปร่งใส (Transparency) ให้กับกระบวนการสร้างสินค้าอินทรีย์คุณภาพ